โครงการชวนน้องมานิด้ามิวเซียม

 

๑.      หลักการและเหตุผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร                                         

ศาสตร์   เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙  เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ สถาบันยังดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา  ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ  ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย

          ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ มีแนวคิดในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้ามิวเซียม) เพื่อให้บุคลากรของสถาบันและอนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง และนักศึกษาได้ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่ได้ศึกษาเล่าเรียน นิด้ามิวเซียมได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบต้องการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล ดังนั้นในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ คณะกรรมการได้กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำอักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถเข้าชมนิด้ามิวเซียมได้

๒.      วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็น ทราบถึงพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

      ๒.๒ เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็น ได้เปิดโลกทัศน์เรื่องการศึกษา

      ๒.๓ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รู้จักสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ

      ๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมงาน

          นักเรียนชั้นมัธยมปลายผู้บกพร่องทางการเห็นพร้อมครูพี่เลี้ยง จำนวน ๒๕ คน ผู้นำชมและทีมงานดูแล จำนวน ๘ คน ผู้บริหารสำนักบรรณสารการพัฒนาและบุคลากร จำนวน ๒๒ คน

๑.      กำหนดเวลา      ๑ วัน ช่วงวันที่ ๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒.      สถานที่จัดโครงการ ห้องชัยพฤกษ์และพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๓.      ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บกพร่องทางการเห็นได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีโอกาสพบปะกับนักศึกษาผู้บกพร่องทางการเห็น เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดกำลังใจและมีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

 

กิจกรรม

๐๙.๔๕ น.        นักเรียนและครูพี่เลี้ยงพร้อมกันที่ห้องชัยพฤกษ์

๑๐.๐๐ น.        ผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักเรียนและครูพี่เลี้ยง มอบหนังสือให้โรงเรียนผ่านครูพี่                                เลี้ยง

๑๐.๑๕  น.       นักศึกษาระดับปริญญาเอกเล่าเรื่องนิด้าและแรงบันดาลใจให้ศึกษาจนถึงระดับ                     ปริญญาเอก

๑๐.๓๐ น.        นำนักเรียนกลุ่มที่ ๑ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (กลุ่มละ ๖-๗ คน)

นำนักเรียนกลุ่มที่ ๒ เข้าชมพิพิธภัณฑ์

                   นำนักเรียนกลุ่มที่ ๓ เข้าชมพิพิธภัณฑ์

                   นำนักเรียนกลุ่มที่ ๔ เข้าชมพิพิธภัณฑ์

                   ระหว่างที่นักเรียนกลุ่มที่ ๑ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีการจัดกิจกรรมให้กับน้องที่นั่งรอ                             ในห้องชัยพฤกษ์ พร้อมแจกเครื่องดื่มและของว่าง

๑๒.๐๐ น.        รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.        ส่งนักเรียนกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ