โครงการ NIDA GALLERY

 

๑.      หลักการและเหตุผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                                     

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙  นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  สถาบันได้สร้างนักบริหารที่มีความรู้และคุณธรรมไปรับใช้ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน คณาจารย์ของสถาบันได้มีส่วนร่วมในการนำความรู้ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อาทิ การคิดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า FT) การประกันต้นทุนการผลิต  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (นิด้าโพล) จึงเห็นได้ว่า สถาบันได้ทำหน้าที่ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างครบถ้วน  เป็นผลให้สถาบันได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คะแนนสูงสุด ๓ ปีซ้อน  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้รับคะแนนสูงสุดในปีการศึกษา ๒๕๕๔   

          ตลอดเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ มีเหตุการณ์และกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในสถาบัน ซึ่งได้มีการบันทึกในสื่อหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในรูปไฟล์ภาพ ดังนั้น ในโอกาสที่สถาบันมีอายุครบ ๔๙ ปี (๑ เมษายน ๒๕๕๗) กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ได้จัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เพื่อร่วมกิจกรรมในวันครบรอบการสถาปนา ๑ เมษายน ๒๕๕๗ นี้

๒.      วัตถุประสงค์

๒.๑   เพื่อจัดแสดงภาพถ่ายจากสไลด์ที่จัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร           

ศาสตร์

๒.๒   เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน  และผู้สนใจ ได้เห็นกิจกรรม และเหตุการณ์        สำคัญ ๆ  ของสถาบัน

๒.๓   เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรของสถาบัน  ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน

          ที่ก่อกำเนิดจากพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓.      กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน  และผู้สนใจ

     ๔.   กำหนดเวลา 

          ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

       ๕.   สถานที่จัดโครงการ

              บริวณโถงหน้าพิพิธภัณฑ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

       ๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน  และผู้สนใจได้ดูภาพกิจกรรม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสถาบัน เกิดความรู้ มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และก่อเกิดพลังเพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสถาบันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น