มหาวิทยาลัย/สถาบันของเอกชน

ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ห้องสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเกริก สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำนักบรรณาสาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยสยาม สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Library
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สำนักหอสมุด