การเข้าใช้ห้องสมุด

Q:   ห้องสมุดอยู่ที่ไหน 

  A:  สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2-4
        อาคารบุญชนะ อัตถากร (อาคารอเนกประสงค์)

Q:  ห้องสมุดเปิด-ปิดเวลาใด 

  A:  จันทร์-ศุกร์ เปิด 8.00 - 19.30 น. 

        เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดชดเชย เปิด 8.00 - 21.00 น.

Q:  ใครเข้าใช้ห้องสมุดได้บ้าง  

  A:  

1. อาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของสถาบัน

2. บุคคลภายนอก

Q:  บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ห้องสมุดได้หรือไม่  

  A:  ได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเข้าใช้ วันละ 30 บาท หรือสมัครเป็นสมาชิกรายปี

 

Q:  ศิษย์เก่าของสถาบันเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่  

  A:

ได้ ติดต่อขอทำบัตรสมาชิกที่เคาน์เตอร์สมาชิกห้องสมุด ซึ่งศิษย์เก่ามีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด 
โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าใช้ตลอดชีพ 1,000 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง คือ 
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 
สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ Transcript หรือ บัตรสมาชิกศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ไม่รับบัตรสมาชิกศิษย์เก่าของคณะ) 
หากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต้องเสียค่าประกัน 2,500 บาท

 

Q:  นักศึกษาทำบัตรห้องสมุดได้ที่ไหน ต้องใช้รูปหรือหลักฐานอะไรบ้าง  

  A:

นักศึกษาสามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดได้เลย 
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง คือ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบโอนเงินการลงทะเบียนผ่านธนาคารภาคการศึกษาปัจจุบัน 
ต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา

 

Q:  การต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด ทำอย่างไร

  A:

นักศึกษาต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือใบโอนเงินการลงทะเบียนผ่านธนาคารภาคการศึกษาปัจจุบัน 
มาติดต่อที่เคาน์เตอร์สมาชิกห้องสมุดทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อนเพราะรวมอยู่กับภาค 2 แล้ว

Q:  ถ้าบัตรนักศึกษาหาย ควรทำอย่างไร 

  A:

ให้ติดต่องานบริการทันที หรือโทรศัพท์แจ้ง  0 2727 3741 หรืออีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เพื่อระงับสิทธิการใช้ห้องสมุดและการยืม เพราะอาจมีผู้อื่นนำบัตรมายืมหนังสือแทน

Q:  การเข้าใช้ห้องสมุด ควรแต่งกายอยางไร

  A:   การเข้าใช้ห้องสมุด ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เพราะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ

 

Q:  สามารถนำน้ำและอาหารเข้ามาในห้องสมุดได้หรือไม่ 

  A: 

ไม่อนุญาตให้นำน้ำหรืออาหารเข้ามาในห้องสมุด เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาความชื้นและเชื้อรา 
ประกอบกับเศษอาหารจะทำให้มีมด หนู และแมลง ซึ่งจะทำความเสียหายให้ทรัพยากรของห้องสมุด 
แต่ทั้งนี้ห้องสมุดได้จัดตั้งเครื่องบริการน้ำดื่มไว้ให้บริการเป็นจุด ตามแต่ละชั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแล้ว

 

Q:  นำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในห้องสมุดได้หรือไม่  

  A:

สถาบันฯอนุญาตให้เฉพาะนักศึกษานำคอมพิวเตอร์เฉพาะโน๊ตบุ้คเข้ามาใช้ในห้องสมุดได้เท่านั้น 
เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูล เพื่อประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย

 

Q:  นำเครื่องพิมพ์ (printer) เข้ามาใช้ในห้องสมุดได้หรือไม่  

A:  ห้องสมุดไม่อนุญาตให้นำเครื่องพิมพ์เข้ามาใช้ในห้องสมุด เพื่อป้องกันเรื่องเสียงดัง และประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับสถาบัน

Q:  นำแผ่นอุปกรณ์บันทึกของตนเข้ามาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดได้หรือไม่  

  A:  ได้

 

การยืม - คืน

Q:   สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมอะไรได้บ้าง และต้องทำอย่างไร

  A:   ดูจากระเบียบการยืม และติดต่อยืมได้ที่ห้องสมุด

Q:   ใครมีสิทธิยืมหนังสือ

  A: 

1.สมาชิกของสถาบัน ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกห้องสมุด
2.บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกประเภทจ่ายเงินค่าประกันหนังสือ
3.การยืมผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด

 

Q:   ยืมหนังสือได้ครั้งละกี่เล่ม นานเท่าไร 

  A:   ดูจากระเบียบการยืม

Q:   วารสารยืมได้หรือไม่ครั้งละกี่วัน 

  A:  ให้ใช้วารสารได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมออก

Q:   จะจองหนังสือที่มีผู้ยืมออกไปแล้วได้หรือไม่ 

  A:  ได้ โดยจดเลขเรียกหนังสือ และติดต่อโดยตรงที่บริการยืมค้น หรือ Request copy จาก OPAC

Q:   ยืมหนังสือต่อทางโทรศัพท์ได้หรือไม่  

  A:  ไม่อนุญาตให้นักศึกษายืมหนังสือต่อทางโทรศัพท์

Q:   จะทราบได้อย่างไรว่ายืมหนังสือไปแล้วกี่เล่ม และชื่ออะไรบ้าง กำหนดส่งเมื่อไร   

  A:

ดูที่ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด โดย
- เลือก Borrorwer Information
- พิมพ์หมายเลข ID รหัส PIN
- เลือก CHECKED OUT 
จะปรากฎรายการหนังสือที่ยืมออก และวันครบกำหนดส่งคืน 

 

Q:   ห้องสมุดมีตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาหรือไม่   

  A:    มี ด้านหน้าของตึกอเนกประสงค์ ชั้น L

Q:   ห้องสมุดมีหนังสือแจ้งเตือน/ ทวง หนังสือที่ครบกำหนดส่ง/ เกินกำหนดส่งหรือไม่ 

  A:

ไม่ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ต้องคืนหนังสือตามกำหนด 
เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศได้มีการกระจายและใช้อย่างทั่วถึง 
ดังนั้นนักศึกษาควร ตรวจสอบรายการหนังสือค้างส่ง ของตนเองอยู่เสมอ

Q:   จะขอยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น ต้องทำอย่างไร  

  A:  โปรดตรวจสอบระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด หรือติดต่อบรรณารักษ์ ณ โต๊ะบริการสารสนเทศ ชั้น 2

Q:   ถ้าห้องสมุดไม่มีหนังสือประกอบการเรียน ควรทำอย่างไร  

  A:   ติดต่อขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ได้ที่บรรณารักษ์บริการสารสนเทศหรือเสนอแนะให้ห้องสมุดซื้อ

 

บริการ

Q:   ห้องสมุดมีห้องสำหรับให้นักศึกษาใช้เป็นกลุ่มหรือไม่

  A:

ห้องสมุดจัดห้องให้นักศึกษาเป็นกลุ่มเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า ที่บริเวณชั้น 3-4 
ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องค้นคว้าชั้น 3

Q:   นักศึกษาสามารถจองใช้ห้องค้นคว้าล่วงหน้าได้หรือไม่

  A:  เนื่องจากห้องมีจำนวนจำกัด จึงไม่อนุญาตให้จองล่วงหน้า

Q:   มีบริการถ่ายเอกสารในห้องสมุดหรือไม่

  A:  ห้องถ่ายเอกสารอยู่ที่ชั้น 3

Q:   การเขียนบรรณานุกรม เขียนอย่างไร 

  A:  

1. ศึกษาจากคู่มือของสถาบัน
2. ถามบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ
3. ห้องสมุดจะประสานงานกับคณะ/สำนัก เพื่อจัดฝึกอบรมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

 

Q:   ห้องสมุดมีคู่มือการใช้บริการห้องสมุดหรือไม่ 

  A:  มี ขอได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน และที่บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ

 

Q:   มีบริการสอนวิธีการสืบค้นข้อมูลหรือไม่ 

  A:  มี สามารถใช้บริการได้โดย

1. นักศึกษาสามารถรวมกลุ่มกันประมาณ 5 คน เพื่อให้ห้องสมุดจัดบรรยายวิธีการสืบค้นข้อมูล โดยกำหนดนัดหมายตามวัน เวลา
2. อาจารย์สามารถติดต่อห้องสมุด ให้ส่งวิทยากรไปบรรยายในชั้นเรียน
3. ห้องสมุดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการค้นข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ
4. กรณีนักศึกษามีปัญหาในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศได้ทันที

 

Q:   มีบริการนำชมห้องสมุดหรือไม่  

  A:  สามารถชมห้องสมุดได้ 2 วิธี 

1. ดูที่เว็บ ในส่วนนำชมห้องสมุด
2. มาลงชื่อ ขอใช้บริการนำชมห้องสมุดได้ที่โต๊ะบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ ชั้น 2

 

 

ค่าปรับ

Q:  ห้องสมุดจะดำเนินการอย่างไร ถ้าผู้ใช้คืนหนังสือในตู้รับคืนนอกเวลา และมีค่าปรับค้าง หรือมีหนังสือค้างส่ง  

  A: 

- ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสืออีก จนกว่าจะชำระเงินค่าปรับ
- ถ้าจำนวนเงินค่าปรับหนังสือค้างส่งเกิน 500 บาท ระบบจะไม่อนุญาตให้ยืมหนังสืออีก จนกว่าจะชำระเงินค่าปรับ
- กรณีที่จบการศึกษา ห้องสมุดจะแจ้งให้กองบริการการศึกษาระงับการขออนุมัติปริญญา จนกว่าจะคืนหนังสือ และชำระเงินค่าปรับ

 

Q:   ห้องสมุดคิดเงินค่าปรับอย่างไร ถ้าไม่คืนหนังสือตามกำหนด 

  A:   ดูจากระเบียบการยืม

 

Q:   วันเสาร์ อาทิตย์ คิดเงินค่าปรับหนังสือหรือไม่ 

  A: 

ห้องสมุดคิดเงินค่าปรับตามวันที่ห้องสมุดเปิดทำการ เนื่องจากห้องสมุดเปิดบริการวันเสาร์และอาทิตย์ จึงคิดค่าปรับหนังสือ และคิดเงินค่าปรับในวันปิดห้องสมุดด้วย เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ที่จองหนังสือ เพราะหากไม่คิดเงินในวันหยุด จะมีการใช้ประโยชน์ในช่วงวันหยุด ทำให้ผู้จองไม่ได้ใช้หนังสือตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

 

 

การค้น

Q:   มีบริการสอนการสืบค้นข้อมูลหรือไม่  

  A:  มี สามารถใช้บริการได้โดย

1. นักศึกษาสามารถรวมกลุ่มกันประมาณ 5 คน เพื่อให้ห้องสมุดจัดบรรยายวิธีการสืบค้นข้อมูล โดยกำหนดนัดหมายตามวัน เวลา
2. อาจารย์สามารถติดต่อห้องสมุด ให้ส่งวิทยากรไปบรรยายในชั้นเรียน
3. ห้องสมุดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการค้นข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ
4. กรณีนักศึกษามีปัญหาในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศได้ทันที

 

Q:   OPAC คืออะไร 

  A:  Online Pubilc Access Catalog หมายถึง ฐานข้อมูลรายชื่อเอกสารที่มีในห้องสมุดสามารถสืบค้นผ่านทาง internet ได้ 

 

Q:   สามารถค้นข้อมูลรายชื่อเอกสารโดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดได้อย่างไร  

  A:

- เข้า Library home page ที่  library.nida.ac.th
- เลือกสืบค้นข้อมูล

 

Q:   หาหนังสือ/เอกสารที่มีในห้องสมุดได้อย่างไร 

  A:

สืบค้นจาก ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด โดย
- ดูเมนู และเลือกค้นจากทางเลือกที่ต้องการ เช่น ผู้แต่ง (Author) หัวเรื่อง (Subject) ชื่อเรื่อง (Title) คำสำคัญ (Words) ฯลฯ
- เมื่อได้ผลการค้นแล้ว ให้สังเกดว่าหนังสือจัดเก็บที่ชั้นใด (Location) สถานภาพ (Status) และจดเลขเรียกหนังสือ (Call#) เพื่อไปหาหนังสือบนชั้น ตัวอย่าง
Book Shelves,FL.3  HC 445 ก27อว On Shelf 
  หมายถึงหนังสือจัดเก็บอยู่ที่ชั้นหนังสือทั่วไป ชั้น 3 
  เลขเรียกหนังสือคือ HC 445 ก27อว 
  สถานภาพ หนังสืออยู่บนชั้น ไม่มีผู้ยืมออก ถ้าเป็น Due ตามด้วยวันที่ เดือน ปี หมายถึง หนังสือมีผู้ยืมออก และแจ้งวันกำหนดส่ง 
ตัวอย่าง DUE 17-03-11 หมายถึงหนังสือเล่มนี้มีผู้ยืมออกครบกำหนดส่งคืน วันที่ 17 มีนาคม 2548

 

Q:   ค้นรายการหนังสือที่อาจารย์ให้อ่านได้อย่างไร 

  A:

ค้นได้จาก ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) 
**กรณีที่เป็นหนังสือ เลือก Catalog Search, Alphabetical
- ถ้าทราบชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ทางเลือก AUTHOR browse และพิมพ์ชื่อผู้แต่ง (ชาวต่างชาติให้พิมพ์นามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ)
- ถ้าทราบชื่อหนังสือ ให้ใช้ทางเลือก TITLE browse และพิมพ์ชื่อ หนังสือ
**กรณีที่เป็นบทความจากวารสาร
- ให้ตรวจสอบดูว่าห้องสมุดมีวารสารนั้นหรือไม่ โดยใช้ทางเลือก Title browse (ชื่อเรื่อง) และพิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการทราบ

 

Q:   ห้องสมุดมีรายชื่อหนังสือใหม่หรือไม่ 

  A:

มี ห้องสมุดจัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ประจำทุกเดือน ดู ได้ที่ New Books ของหน้าจอ OPAC หรือเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ที่เมนู  บริการ > สืบค้นข้อมูล > รายการหนังสือใหม่

 

Q:   ทำไมหนังสือไม่อยู่บนชั้น ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครยืมออก (สถานภาพเป็น On Shelf) 

  A:  ในขณะนั้นอาจมีผู้กำลังใช้อยู่ภายในห้องสมุด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสุมด เพื่อให้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง

 

Q:   ถ้าสืบค้นหนังสือจากระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดได้แล้ว แต่ไม่มีเลขหมู่หนังสือปรากฎ ควรทำอย่างไร 

  A:

 ให้สังเกตว่ามีข้อความใดปรากฎ เช่น
- In process หมายถึง กำลังอยู่ระหว่างเตรียมออกให้บริการ ถ้าต้องการใช้หนังสือด่วน ให้ติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ
- In Catalog หมายถึง กำลังอยู่ระหว่างเตรียมให้เลขหมู่หนังสือ ถ้าต้องการใช้หนังสือด่วน ให้ติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ
- In Repair หมายถึง หนังสือกำลังอยู่ระหว่างการซ่อม ถ้าต้องการใช้หนังสือด่วน ให้ติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ หรือเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน

 

Q:   สืบค้นหนังสือที่มีในห้องสมุดอื่นได้หรือไม่ 

  A:  ได้ สืบค้น ได้ที่ แหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือค้นที่ สหบรรณานุกรม (Union Catalog)

 

Q:   ต้องการค้นเฉพาะวิทยานิพนธ์จะทำอย่างไร 

  A:

 สืบค้นจาก keyword ของระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด โดยจำกัดประเภทของวัสดุ เป็น Mat. Type : NIDA Thesis หรือ Mat. Type : Thesis

 

Q:   ห้องสมุดมีวีดีโอ และซีดีรอมหรือไม่

  A:

มีวีดิโอ และซีดีรอมเพื่อการศึกษา
-  ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

 

Q:   ค้นโสตทัศนวัสดุได้อย่างไร

  A:

สืบค้นจาก ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด ได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
- เลือก Alphabetical
- เลือก Local Call Number
- พิมพ์คำว่า VC ถ้าต้องการทราบรายชื่อวีดีโอ หรือ พิมพ์คำว่า TC ถ้าต้องการทราบรายชื่อเทปบันทึกเสียง
วิธีที่ 2
- เลือก Alphabetical
- เลือก Subject Browse (หัวเรื่อง)
- พิมพ์คำว่า โสตทัศนวัสดุ ถ้าต้องการทราบรายการโสตทัศนวัสดุ หรือ พิมพ์คำว่า วีดิทัศน์ ถ้าต้องการทราบรายชื่อวีดิทัศน์

 

Q:   ทราบได้อย่างไรว่าห้องสมุดมีวารสารที่ต้องการหรือไม่

  A:

- ให้ตรวจสอบดูว่าห้องสมุดมีวารสารนั้นหรือไม่ จาก ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด โดยใช้ทางเลือก Catalog Search, Alphabetical, Title Browse (ชื่อเรื่อง) และพิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการทราบ

 

Q:   ค้นตัวเล่มวารสารได้ที่ไหน อย่างไร

  A:   วารสารปีปัจจุบัน จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสารอยู่บริเวณชั้น 2

วารสารปีก่อนหน้านั้น จัดเก็บเป็นวารสารเย็บเล่ม ภาษาไทยจัดเก็บอยู่ที่ชั้น 3 ภาษาอังกฤษจัดเก็บอยู่ที่ชั้น 4

 

Q:   หาบทความวารสารได้อย่างไร

  A: 

-  บทความภาษาไทยสืบค้นได้จากระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) โดยใช้ทางเลือก Journal Index 
  (ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์)
-  บทความภาษาอังกฤษ สืบค้นได้จากเว็บไซต์ห้องสมุด ในส่วนฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ ชั้น 2  หรือคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายของสถาบัน หรือที่บ้าน โดยใช้ account number ที่นิด้าออกให้

 

Q:   ห้องสมุดมีวารสารอะไรบ้าง

  A:  ดูที่เว็บไซต์ของห้องสมุด สืบค้นข้อมูล เลือก วารสารไทย หรือ วารสารภาษาอังกฤษ

 

Q:   ถ้าวารสารที่ต้องการไม่มีในห้องสมุดจะหาได้จากที่ไหน

  A:   สามารถตรวจสอบดูว่ามีที่ห้องสมุดใดในประเทศไทย จากฐานข้อมูลของ Journal Link(www.journallink.or.th)

 

Q:   จะดูสารบัญวารสารที่ไม่มีในห้องสมุดได้อย่างไร

  A:

1. ดูได้จากฐานข้อมูลต่างประเทศ www.ingenta.com และเลือก Browse publications
2. ดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ผลิตวารสาร

 

Q:   ค้นหนังสือพิมพ์ได้อย่างไร 

  A:

หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน จัดเก็บที่ชั้น 2 (หนังสือพิมพ์ที่เป็นวิชาการจัดเก็บ 2 เดือน ทั่วไปจัดเก็บ 1 เดือน) 
หนังสือพิมพ์เก่า (ปีพ.ศ.2545 - ปัจจุบัน) สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลกฤตภาค (Clipping)

 

Q:   ห้องสมุดมีฐานข้อมูลของต่างประเทศได้หรือไม่ 

  A:  มี สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด

- เลือก สืบค้นข้อมูล 
- เลือกฐานข้อมูลต่างๆที่ต้องการ ตรงฐานข้อมูลออนไลน์

 

Q:   ใช้หนังสือเสร็จแล้ว ต้องเก็บขึ้นชั้นหรือไม่  

  A:  ไม่ต้องเก็บขึ้นชั้น แต่กรุณาเก็บที่ชั้นพักหนังสือที่เตรียมไว้ให้แต่ละชั้น

 

การติดต่อ

 

Q:   จะส่งข้อเสนอแนะให้ห้องสมุดได้อย่างไร 

  A:   สามารถเสนอแนะได้ 4 วิธี ดังนี้

1. ส่งข้อเสนอแนะในตู้เสนอแนะ บริเวณใกล้ทางเข้าออกของห้องสมุด
2. ส่ง email ไปที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. เสนอแนะได้ที่บรรณารักษ์ ณ โต๊ะบริการสนเทศ ชั้น 2
4. กระดานข่าว (Web Board) ติชมห้องสมุด

 

Q:   ต้องการให้ห้องสมุดซื้อหนังสือหรือวารสารจะทำอย่างไร  

  A:   เขียนชื่อหนังสือ หรือวารสาร และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทราบ เช่น ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หมายเลข ISBN/ISSN ฯลฯ และเสนอแนะได้ 4 วิธีดังนี้

1. ส่งข้อเสนอแนะในตู้เสนอแนะ บริเวณใกล้ทางเข้าออกของห้องสมุด
2. เสนอแนะในระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด ในหัวข้อ Book Request 
3. ส่ง email ไปที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4. เสนอแนะได้ที่บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ

 

Q:   มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด จะถามใคร 

  A:  

1. ติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ ชั้น 2

2. โทรศัพท์ไปที่    0-2727-3737,   0-2377-5481 โทรสาร   0-2374-0748
3. email ไปที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Q:   จะบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด ได้อย่างไร  

  A:   บริจาคได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารบุญชนะ  อัตถากร  ในเวลาราชการ หรือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 ในเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ