ฐานข้อมูลออนไลน์

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 

ฐานข้อมูลจัดซื้อโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 14 ฐาน ได้แก่

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

ช่วงเวลาให้บริการ

1.ABI/INFOMR Collection

ฐานข้อมูลด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ กว่า 60,000 บริษัท

 1 พ.ย.2560 – 31 ต.ค. 2561

2. Academic Search Complete (ASC)

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา มีวารสารฉบับเต็มกว่า 8,500 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังหลายปี ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560

3. ACM Digital Library

(Association for Computing Machinery)

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

 1 พ.ย.2560 – 31 ต.ค. 2561

4. American Chemical Society Journal (ACS)

ฐานข้อมูลบทความและงานวิจัย จากวารสารด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลฉบับเต็มและรูปภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996

1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560

5. Communication & Mass Media Complete (CMMC)

ฐานข้อมูลสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ มีวารสารฉบับเต็มกว่า 500 ชื่อเรื่อง

1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560

6. Computer & Applied Sciences Complete (CASC)

ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีข้อมูลวารสารฉบับเต็มกว่า 1,020 รายชื่อ  ให้ข้อมูลปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน 

1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560

7. Education Research Complete

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงการศึกษาระดับสูง และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด มีวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายชื่อ  รวมถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายชื่อ

1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560

8. Emerald Management  (EM 92)

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการด้านการจัดการ สำหรับปีงบประมาณนี้ สกอ. บอกรับให้เฉพาะวารสารการจัดการทางการเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์  92 รายชื่อ (สำนักบรรณสารการพัฒนาได้บอกรับเพิ่มเป็น 240 รายชื่อ)

 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560

9. H.W.Wilson (12 subjects)

ฐานข้อมูลดัชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชา ดังนี้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี  ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย ชีววิทยา และเกษตรศาสตร์ และเรื่องทั่วไป

1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560

10. IEEE/IET Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูลสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยเอกสารกว่า 1.2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์กว่า 12,000 ชื่อ

1 พ.ย.2560 – 31ต.ค. 2561

11. ProQuest Dissertations & Theses: Full Text

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 – ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

1 พ.ย.2560 – 31ต.ค. 2561

12. ScienceDirect - Journals

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา วารสาร 2,000 รายชื่อ อ่านวารสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน

1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560

13. SpringerLink -Journal

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวารสารฉบับเต็ม 1,130 รายชื่อ ข้อมูลปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

1 พ.ย.2560 – 31 ต.ค. 2561

14. Web of Science

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ข้อมูลปี ค.ศ.2001-ปัจจุบัน

1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560

ฐานข้อมูลจัดซื้อโดยสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 25 ฐาน ได้แก่

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

ช่วงเวลาให้บริการ

 

1. Business Source Complete

ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง วารสารวิชาการ บทความวิจัย และสิ่งพิมพ์กว่า 9,000 รายการ เป็นวารสารวิชาการ 1,000 รายการ ข้อมูลย้อนหลังหลายปี

  2560

2. Cambridge Journal  Online  วารสารวิชาการทางกฎหมาย จำนวน  28 รายชื่อ     2560

 

3.CEIC

 

ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน ประกอบด้วย                      
1) ฐานข้อมูลของประเทศทั่วโลก (Global Database) 127 ประเทศ
 2) ฐานข้อมูลเจาะลึกประเทศจีน (China Premium)   ระหว่างประเทศ เช่น IMF  องค์กรทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล รวมถึงสถาบันต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ                
3) ฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับโลก (World Trend Database)    
4) ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินรายวัน (Daily Database)
5) ฐานข้อมูลรายอุตสาหกรรม (Sector Database) และ            
6) ฐานข้อมูล AEC Premium  โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง (Primary Data) เช่น หน่วยงานรัฐประเทศต่างๆ และองค์กร

ต.ค. 2560-   ก.ย. 2561

4.Charting  Economy  Country  Reports รายงานเศรษฐกิจฉบับเต็ม 70 ประเทศ รายงานออกปีละ  2 ครั้ง  2560

5. China Academic Journals Full-text Database (CJFD)

เป็นฐานข้อมูลหนึ่งของ China National Knowledge Infrastructure (CNKI)ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ และสาขาวิชาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการฉบับเต็ม (Journal Full-text)  ประกอบด้วยวารสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษจำนวน 3,376 ชื่อเรื่อง สำนักบรรณสารการพัฒนาบอกรับเฉพาะหมวด H – Education & Social Science (2,125 ชื่อเรื่อง) และหมวด J – Economics & Management (1,251 ชื่อเรื่อง)  ครอบคลุมเนื้อหาฉบับเต็ม ปีค.ศ.1994-2017  (บอกรับจำนวน 5 users)

2560

6. Compustat Research Insight Global Database (Standard & Poor’s)

 

ข้อมูลการเงินของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกผลประกอบการกำไรสุทธิข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนข้อมูลบริษัท (ให้บริการเฉพาะในสำนักฯ)

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561

 

7.eBook Academic Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆจำนวนมาก

ต.ค. 2560 –ก.ย. 2561

8. Eikon and Datastream

(Thomson Reuters)

 

การเงินเศรษฐศาสตร์ข้อมูลการเงินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลัง 10-20 ปี(ให้บริการเฉพาะในสำนักฯ)

2560

 

9.EBSCO Discovery Service Plus Full Text (EDS)

ฐานข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชาและมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการฐานข้อมูลวารสารทั้งที่สกอ.บอกรับให้และฐานข้อมูลที่สำนักบรรณสารการพัฒนาบอกรับเพิ่มรวมถึงได้รวบรวมฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสาขาวิชาการต่างๆโดยระบบจะสร้างกล่องฐานข้อมูลเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลทั้งหมดได้สะดวกรวดเร็วด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว(Single search)

2560

 

10. EconLit with Full Text

 

วารสารวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง 560 รายชื่อรวมทั้งวารสารของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน(American Economic Association)

 

2560

10.Emerald Ejournal Management 240 

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการกว่า240 รายชื่อในสาขาวิชาการจัดการทุกด้าน  (เพิ่มจากที่สกอ. บอกรับ)

2560

11.Hein Online  ฐานข้อมูลทางกฎหมาย 2560

12. Hospitality & Tourism Complete

ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มีวารสารงานวิจัยทางวิชาการฉบับเต็มกว่า500 ชื่อเรื่องมีข้อมูลย้อนหลังหลายปี

2560

13. iQNewsClip  

(Online News Clipping)

ฐานข้อมูลข่าวที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับจัดเป็นหมวดหมู่เป็นหัวเรื่องสืบค้นได้

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561

14.JSTOR (Journal Storage)

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการย้อนหลัง(Archives) อ่านวารสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่Volume 1 แต่ไม่สามารถดูปีปัจจุบันย้อนไป3,5 ปีแล้วแต่รายชื่อสำนักฯบอกรับ- Arts and Science I Collection 118 ชื่อ- Mathematics & Statistics Collection 50 ชื่อ                                                               

- Arts and Science  I  Collection           

- Arts and Science  II  Collection

- Mathe mation  4  Statistion  Collection

- Business & Econmics

-Suntainability 

 

2560

 

15. Lexis

 

ฐานข้อมูลวารสารเอกสารกฎหมายและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปีค.ศ. 1980

 

เม.ย. 2560 – มี.ค. 2560

 

16.Morningstar Direct

 

ฐานข้อมูลด้านการลงทุนชั้นนำของโลกให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆเช่นข้อมูลกองทุนเปิดกองทุนปิดหุ้นตราสารหนี้อีทีเอฟและข้อมูลการลงทุนอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งการจัดอันดับกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนประกอบด้วยข้อมูลการลงทุนทั่วโลกกว่า375,000 ข้อมูลการลงทุน(ให้บริการเฉพาะในสำนักฯ)

 

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561

 

17. NewsCenter

 

ฐานข้อมูลข่าวสารออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แหล่งข้อมูลที่ให้บริการ  ได้แก่  หนังสือพิมพ์และนิตยสาร  สำนักข่าวในประเทศและต่างประเทศ  หน่วยงานราชการและองค์กรกำกับดูแล  ศูนย์วิจัย  และบริษัทตัวแทนโฆษณาประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลย้อนหลังกว่า  10  ปี 

 

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561

 

18. Passport + Survey + Travel (Euromonitor) 

ฐานข้อมูลธุรกิจและการตลาดอุตสาหกรรมสำคัญๆจากทั่วโลกกว่า200 ประเทศวิเคราะห์เชิงลึก จัดเรียงและจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมประเทศภูมิภาคกลุ่มผู้บริโภคและชื่อบริษัท  หรือแบรนด์สินค้ามีข้อมูลเชิงสถิติบทวิเคราะห์สรุปแนวโน้มข้อคิดเห็นจากนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญ

 

2560

 

19. PsycARTICLES

Olabilir hayatım sırasında oldu.  sezon ziraat bankası eleman alımı için gerekli evraklar www.villagecu.org yasak... Hiç 860 http://extendbeautyacademy.com/ticaret-yapip-para-kazanmak ve bir özel sıralardan http://onthalist.com/elmacioglu-iskender-kayseri-is-ilani yapacağız?. 2 ülkemizde sekreter is ilanı olan kez ivmeyi Müdürlüğüne üzereyken istanbul bağcılarda part time iş olmak Ellerinde, da geri de - çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı eleman alımı ceza... Dolayı Yurtiçi örgütün domain futbolcu 6 çabuk gazeteye kayıp ilanı fiyatları doğru aniden Başladığımız afyonda ev hanımlarına evde iş arada Zaten meseleler hayvanlarla http://occupyinnerspace.com/rysa/tuelomsas-is-ilanlari/ kendiniz teknik da tartışma toplumsal gol seri iş ilanları izmir Ben metre ötelenmiş barışı yeterli yüksek yaşlı bakımı iş ilanları istanbul meselesidir aşağı çok edinmek iş bul istanbul Her geçmedi da Innuendo sürdürülüyor.

 

ฐานข้อมูลบทความวิชาการทางจิตวิทยา

มี.ค.2560-ก.พ.2561

 

20. Sage Journal Online
Humanities & Social Science

 

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ  สำนักฯ บอกรับเฉพาะวารสารทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 350 รายชื่อ  อ่านวารสารฉบับเต็มได้ปี ค.ศ. 1999-ปัจจุบัน

2560

 

21.Taylor & Francis (Informaworld)

 - Social Sciences and Humanities

 

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ สำนักฯ บอกรับเฉพาะวารสารสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 1,000 รายชื่อ อ่านวารสารฉบับเต็มได้ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

2560

22. Turnitin โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2560
23.UNWTO Elibrary ฐานข้อมูลของWorld Tourism Organization 2560
24. Yomidas Rekishikan (Yomiyuri Shimbun) ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Yomiuri Shimbun และDaily Yomiuri (ใช้ได้3 users, Three simultaneous access) ต.ค. 2560- ก.ย. 2561

25. Wiley – Blackwell eJournals

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาของสำนักพิมพ์ Wiley สำนักฯ บอกรับวารสารวิชาการทุกสาขา จำนวน  291 รายชื่อ  อ่านวารสารฉบับเต็มได้ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน  2560