การอบรมการใช้ฐานข้อมูล ปี 2564 

คู่มือฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ NewsClip4

                  Brochure

                  PDF

คู่มือฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ NewsCenter4

                  Brochure

                  PDF

ACM  Digital Library  2020                  

                  Brochure

                  PowerPoint

ACS  Journals  2020                 

                  Brochure

                  PowerPoint       

Emerald Insight 2018

                  PowerPoint

IEL  2020                

                  Brochure

                  PowerPoint

  Lexis 2020          

                  Brochure

                            

 PQDT  Global  2020                  

                 Brochure

                 PowerPoint

               

 

SpringerLink  2020                  

                Brochure

                PowerPoint

               

 

Web  of  Science  2020                  

                 Brochure

                 PowerPoint