Template วิทยานิพนธ์การจัดทำ Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา" ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำนักบรรณสารการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และประหยัดเวลาสำหรับนักศึกษา และผู้ตรวจรูปแบบการพิมพ์นักศึกษาควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนการพิมพ์วิทยานิพนธ์จาก "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา" เสียก่อน เพราะ Template เป็นเพียงต้นแบบในการพิมพ์เท่านั้น

   - Template ภาษาไทย (NIDA Style)

    - Template English (NIDA Style)