ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ห้องสมุด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยทรัพยากร
  ห้องสมุดทันตแพทย์
  ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องสมุดและศูนย์เอกสารสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ห้องสมุดสถาบันวิจัยพลังงาน
  ห้องสมุดศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ห้องสมุดศูนย์บรรณสารเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
  ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์
  ศูนยสารสนเทศทางประชากรศาสตร์
  ห้องสมุดสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
  ห้องสมุดสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
  ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ศูนย์บรรณสารสนเทศ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
  ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
  ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยการสาธารณสุข
  ห้องสมุดสถาบันภาษา
  ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์
  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
  ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ห้องสมุดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์
  ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
  ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  หอสมุดวิทยาเขตกำแพงแสน
  ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ (กำแพงแสน)

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
  ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
  ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
  ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
  ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต
  ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
  ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
  ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม
  ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
  ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
  ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ

 

มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุด
  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำนักหอสมุดกลาง
  หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

มหาวิทยาลัย ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
  ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี หอบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ห้องสมุดเขตการศึกษาตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ.เคนเนดี้. สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา