วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น

วันที่อบรม  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น

สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี


*สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของนิด้าเท่านั้น
**สิ้นสุดการลงทะเบียนวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2562

อบรมโปรแกรม Turnitin

Turnitin  เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index)
 
ผู้ใช้งานโปรแกรม Turnitin ประกอบด้วย อาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งมีวิธีการเข้าใช้และมีบทบาทการใช้งานโปรแกรมแตกต่างกัน ดังนี้
 
1. อาจารย์
ประเภทผู้ใช้เป็น Instructor มีบทบาทในการสร้าง Class และ Assignment เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปส่งงาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถส่งงานเขียนของท่านเองเข้าไปตรวจสอบได้เช่นกัน
 
2. นักศึกษา
นักศึกษาทราบ Class ID และ Class enrollment password ที่ "Instructor" หรืออาจารย์เจ้าของรายวิชาเป็นผู้สร้าง ในการเข้าไปส่งงานของรายวิชานั้นๆ

กำหนดการ

09.00-10.30 น.    การใช้ฐานข้อมูล TurnItIn (Instructor)
10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.    การใช้ฐานข้อมูล TurnItIn (Instructor) และฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-14.30 น.    การใช้ฐานข้อมูล TurnItIn (Student)
14.30-14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.    การใช้ฐานข้อมูล TurnItIn (Student) และฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

ลงทะเบียนออนไลน์  คลิก
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน  คลิก