วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

* สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของนิด้าเท่านั้น

EndNote  เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการอ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่ม รวมทั้งใช้กับ e-Thesis ของสถาบัน โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม EndNote สามารถใช้งาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac โดย EndNote X9 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่สำนักบรรณสารการพัฒนาได้ให้บริการแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

สอบถามรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม EndNote ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 2 หอสมุดสุขุมฯ โทร. 02 7273737

กำหนดการ
09.00-10.45 น. การใช้ฐานข้อมูล EndNote โดย นายจิรวัฒน์ พรหมพร
                         แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
                         บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. การใช้ฐานข้อมูล EndNote (ต่อ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00-14.30 น. การใช้ฐานข้อมูล EndNote และฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การใช้ฐานข้อมูล EndNote และฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

*** สิ้นสุดการลงทะเบียน ก่อนวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2562

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน คลิก