วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.

วันที่อบรม วันวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องอบรมชั้น 2 หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา อาคารบุญชนะ อัตถากร

*สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของนิด้าเท่านั้น

**สิ้นสุดการลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

อบรมฐานข้อมูล CEIC
CEIC Data เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคให้ข้อมูลเชิงสถิติ ตัวเลข ครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีที่มาจากแหล่งหน่วยงานของข้อมูลโดยตรง เช่น หน่วยงานของภาครัฐ สถาบันต่าง ๆ และภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุน มีการรวบรวม จัดเก็บ และทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลประกอบด้วยตัวเลขและแผนภูมิทำให้สะดวกในการนำมาใช้งาน  

ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน ประกอบด้วย                      
1) ฐานข้อมูลของประเทศทั่วโลก (Global Database) 127 ประเทศ
2) ฐานข้อมูลเจาะลึกประเทศจีน (China Premium)   ระหว่างประเทศ เช่น IMF  องค์กรทั้งภาคเอกชน
     และรัฐบาล รวมถึงสถาบันต่าง ๆ   ทั้งในไทยและต่างประเทศ                
3) ฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับโลก (World Trend Database)    
4) ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินรายวัน (Daily Database)
5) ฐานข้อมูลรายอุตสาหกรรม (Sector Database) และ            
6) ฐานข้อมูล AEC Premium  โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง (Primary Data) เช่น หน่วยงานรัฐประเทศต่าง ๆ และองค์กร

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน คลิก