โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ ๑๐
จัดโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา (ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์)
วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร และ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สิ้นสุดการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการ โปรดคลิก

ลงทะเบียนออนไลน์  โปรดคลิก
ตรวจสอบรายชื่อ โปรดคลิก