เรื่อง :การประทับวันกำหนดส่งท้ายหนังสือที่ยืม

            ตามทีผู้ใช้บริการสนอแนะให้ห้องสมุดประทับวันกำหนดส่ง ตรงท้ายเล่มหนังสือ เพื่อความสะดวกในการเช็ควันส่ง และลดปัญหาการค้างส่งหนังสือ นั้น (เนื่องจากข้อเสนอแนะไม่ได้ลงวันที่ จึงไม่ทราบว่าเสนอเมื่อวันที่เท่าไร โดยงานบริการได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เปิดตู้เสนอแนะ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 หากตอบล่าช้าต้องขออภัย)   
          ในเรื่องดังกล่าว งานบริการขอเรียนชี้แจงว่า ที่งานบริการไม่มีการ
ประทับวันกำหนดส่ง ตรงท้ายเล่มหนังสือ เนื่องจากห้องสมุดได้นำเรื่องนี้เสนอ ก.พ.ร.  ตั้งแต่ ปี 2554 โดยจัดทำแนวทางการลดขั้นตอนการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืนลง เพื่อลดการรอคอยของผู้ให้บริการ เปลี่ยนจากการประทับวันกำหนดส่ง ตรงท้ายเล่มหนังสือาเป็นการพิมพ์สลิปการยืมแทนเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งหากสลิปดังกล่าวหาย ผู้ยืมสามารถตรวจสอบวันกำหนดส่งได้จากระบบห้องสมุดบนอินเทอร์เน็ต และเปลี่ยนมาประทับวันรับคืนหนังสือที่ท้ายเล่ม (Date Return) แทน เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถิติการยืม และ Recheck กรณีที่อาจมีการผิดพลาดในการรับคืนผ่านระบบ