ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของห้องสมุด 
ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ การบริการที่ต้องปรับปรุง (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้) แนวทางการดำเนินการ/ปรับปรุง
1 การบริการที่ต้องปรับปรุง (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้) นักประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้ใช้บริการทีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น และสะดวกขึ้น สื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น FaceBook Line อีเมลกลุ่มนักศึกษา และบุคลากร
2 การบริการที่ต้องปรับปรุง (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้) 1) เพิ่มช่องทางการส่งข้อเสนอแนะได้หลากหลายช่องทางขึ้น เช่น ไลน์ อีเมล FaceBook เป็นต้น 2) กำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการตอบข้อเสนอแนะ หรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) แจ้งผลกลับให้ผู้เสนอแนะทราบโดยเร็ว 4) นำข้อเสนอแนะ และแนวทางดำเนินการ/ปรับปรุงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
3 การบริการที่ต้องปรับปรุง (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้) มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลเว็บไซต์ของห้องสมุดโดยเฉพาะ