งานจัดหาทรัพยากร

ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินการ/ปรับปรุง
1 1) อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้และทันสมัยกว่านี้
2) อยากให้เพิ่มหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองให้มากขึ้น เพื่อไว้เป็นหนังสืออ้างอิงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันครับ
3) หนังสือกฎหมายยังมีค่อนข้างน้อยและยังไม่อัพเดทเป็นเล่มปีปัจจุบัน จึงอยากให้หอสมุดจัดซื้อหนังสือกฎหมายที่เป็นปีปัจจุบันมาให้บริการแก่นักศึกษา
4) อยากให้มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  อยากให้มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเล่มที่ใหม่ๆ
5) You should have more updated books like updated edition of well-known books
        ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาให้บริการในห้องสมุดนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว./สถาบัน/คณะ เพื่อนำมาจัดหาและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และเนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศในท้องตลาดมีจำนวนมากและมีราคาที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ห้องสมุดไม่มีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการจัดหาทรัพยากรทุกประเภทมาให้บริการได้ จึงได้มีการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่นิยมและมีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่สถาบันเปิดสอน โดยการรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์และนักศึกษารวมถึงจากสำนักพิมพ์ ทั้งนี้หากผู้ใช้มีความประสงค์จะเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โปรดแจ้งผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก ดังนี้
       1) แจ้งที่บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ ผ่านทางโทรศัพท์ Line  eMail
       2) ผ่านทางแบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือ (Book Request Form) ที่เป็นกระดาษ และที่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด library.nida.ac.th
        ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการหนังสือใหม่ที่มีให้บริการในห้องสมุดได้จาก
      1) รายการหนังสือใหม่ประจำเดือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง NIDA Materials/New Books ที่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด
      2) ชั้นหนังสือใหม่ (Recommended Book) ที่หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ชั้น 2
     ทั้งนี้หากผู้ใช้มีความประสงค์จะมอบหนังสือที่มีเนื้อหาและฉบับปีพิมพ์ใหม่ๆ ที่ท่านเห็นว่าห้องสมุดยังขาดอยู่ให้แก่ห้องสมุด จะขอบคุณยิ่ง  
2
1) อยากให้มีบริการ e book เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล อันเนื่องมาจากสภาวะที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ให้บริการได้ อาทิ โรคระบาด เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ จึงมีข้อเสนอแนะให้ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศรูปแบบออนไลน์ 
2) ถ้ามี Ebook Online ที่สามารถอ่านหนังสือจากห้องสมุด โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดก็จะสะดวกมาก
3) อยากให้มีหนังสือหรือวารสารใหม่ ๆ download ได้อัพเดทเพิ่มขึ้น
         1) ห้องสมุดมีการบอกรับ ebook สำนักพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ Academic Collection สำนักพิมพ์ Gale เป็นต้น โดยความร่วมมือกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) นอกจากนี้ยังมีการเลือกบอกรับ ebook รายชื่อต่าง ๆ รวมทั้งมีฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่ห้องสมุดบอกรับและที่กระทรวง อว. บอกรับเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ของสถาบันเข้าใช้ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดผ่านช่องทาง VPN ดูคู่มือและการติดตั้งจาก http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/libsearch/proxy-vpn  ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบรรณารักษ์บริการสารสนเทศผ่านทางช่องทาง Line:  NIDA_library โทร 0 2377 5481, 0 2727 3737 และ eMail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     2) ห้องสมุดมีการบอกรับวารสารภาษาไทยในรูปแบบตัวเล่ม หากวารสารนั้นมีการผลิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับตัวเล่มหรือมีการเผยแพร่ผ่านทางระบบ OJS (Online Journal System) สำนักได้มีการทำรายการเชื่อมโยง (link) ไปยังเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ผู้ใช้สามารถเรียกดู (Download) ผ่านทาง View Online ทั้งนี้หากวารสารใดไม่มีการผลิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการห้องสมุดผ่านทางช่องทางที่ท่านสะดวกได้
3
1) The library is clean and quiet. But some databases were removed, so how can we do research and how can nida claim to be a world-class university?
2) ฐานข้อมูลงานวิจัยบางอย่างที่เคยมีหายไป ทำให้บางครั้งการหาข้อมูลยากขึ้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดให้บริการมีสองประเภท ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บอกรับให้ห้องสมุดสถาบันการศึกษาใช้ร่วมกัน และ 2) ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับเอง  เนื่องจากการจัดชื้อจัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ การได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนเท่าเดิมหรือน้อยลง ประกอบกับทรัพยากรสารสนเทศมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระทรวง อว. และห้องสมุดสามารถจัดซื้อฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้น้อยลง  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่สารสนเทศมีจำนวนมากมายและหลากหลาย ไม่มีห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งสามารถจัดซื้อได้ทั้งหมด  โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 กระทรวง อว. และห้องสมุดจำเป็นต้องงดบอกรับฐานข้อมูลหรือวารสารบางรายการ  อย่างไรก็ตามบทความวารสารหรือเอกสารที่อาจารย์และนักศึกษาต้องการใช้เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สามารถติดต่อบรรณารักษ์เพื่อขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ทั้งนี้ห้องสมุดจะส่งเสริมให้มีการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากยิ่งขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดและช่องทางต่าง ๆ 
4 จ่ายตังค่าเทอมแล้ว ยังใช้ห้องสมุดไม่คุ้มเลยค่ะ มีแบบไฟล์ให้ยืมในช่วงโควิดไหมค่ะ ในช่วงโควิด นักศึกษาสามารถค้นคว้า อ่านวารสาร หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ (eBooks, eJournals, eTheses, eNewspapaes ที่ห้องสมุดบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ของสถาบันได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ในระยะที่สถาบันและห้องสมุดยังไม่ได้เปิดบริการ ห้องสมุดได้จัดบริการ NIDA Books to Go เพื่อหยิบตัวเล่มหนังสือ และนัดหมายให้นักศีกษามารับตัวเล่มได้ด้วย

 

งานบริการ

ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ  แนวทางดำเนินการ/ปรับปรุง (ภาวณา)
1 ในกรณีที่ยืมหนังสือ และไม่สามารถ renew ด้วยตนเอง
ในระบบ อยากให้ทางห้องสมุดอนุโลมในการ renew หนังสือให้ ผ่าน Line หรือ โทรศัพท์ (กรณีไม่มีคนมายืมต่อ) ครับ เนื่องจากยืมหนังสือไปครั้งนึงหลายเล่มจะได้ไม่ต้องขนไปมาครับ แต่โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ทุกท่านน่ารักมาก ๆ ครับ ขอบคุณครับ
ห้องสมุดได้เพิ่มจำนวนการยืมต่อด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว จาก 2 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ช่องทางการติดต่อห้องสมุด One Stop Service 
1) Line: NIDA_Library,
2) e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
3) โทรศัพท์: 0-2377- 5481, 0-2727-3741, 0-2727-3737
2 หากหนังสือที่ไม่ได้มีผู้ใช้บริการอื่นขอใช้งานต่อ ผู้ยืม
ควรจะสามารถ renew ต่อได้เองในระบบ น่าจะดีกว่าการนำหนังสือมาเพื่อขอ renew ใหม่ที่ห้องสมุด (กรณี renew จนครบโควต้าแล้ว) น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ แต่โดยรวมถือดีมาก ขอบคุณครับ
3 ถ้าไม่มีคนยืมต่อให้รีนิวอัติโนมัติ
4 ควรมีระบบการยืม (ต่อ) ผ่านเว็บไซต์  ห้องสมุดมีบริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์อยู่แล้ว
ดูคู่มือการยืมต่อที่ http://library.nida.ac.th/2015/files/BookRenew_25631016_v2.pdf
5 Hi, what can I do with  the book that I borrowed from the main library which should be returned  before March 27th. Thank you. Library extend due date to 8th July 2020
6 การใช้บริการ renew ยากมาก  ห้องสมุดมีคู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) ดูคู่มือการยืมต่อที่ http://library.nida.ac.th/2015/files/BookRenew_25631016_v2.pdf
7 ระบบ hold หนังสือ คนมาจองใช้เวลานานเกินไปกว่าจะ
มาหยิบ ควรทำให้สั้นกว่านี้ อัตราการเวียนหนังสือนานเกินไป
เนื่องจากสถาบันมีนักศึกษาภาคปกติที่เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ และนักศึกษาภาคพิเศษที่เรียนเฉพาะวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาทั้ง 2 ประเภท จึงจำเป็นต้องกำหนดวันหมดอายุการจองเป็น 7 วัน เพื่อให้สิทธิ์แก่นักศึกษาภาคพิเศษด้วย ในอดีตกำหนดวันหมดอายุการจองเพียง 3 วัน ได้รับการร้องเรียนว่าหมดอายุเร็วเกินไป นักศึกษาภาคพิเศษไม่มีโอกาสมายืมเพราะไม่มีเรียน
8 จ่ายตังค่าเทอมแล้ว ยังใช้ห้องสมุดไม่คุ้มเลยค่ะ มีแบบไฟล์
ให้ยืมในช่วงโควิดไหมค่ะ
นักศึกษาสามารถสืบค้นและดูเอกสารฉบับเต็มได้ทุกที่ทุกเวลา โดยติดตั้งโปรแกรม VPN (http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/libsearch/proxy-vpn) เพื่อแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสมือนอยู่ในสถาบัน ก็จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มไม่ว่าจะเป็น e-Books, eJournals, e-Theses, e-Newspaper ได้ หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อห้องสมุดที่ One Stop Service 
1) Line: NIDA_Library,
2) e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
3) โทรศัพท์: 0-2377- 5481, 0-2727-3737 
9 ระบบการยืมคืนอยากให้มีการยืมคืนข้ามห้องสมุด เช่น ยืมได้และคืนได้จากห้องสมุดอาเซียน หรืออาจมีการให้บริการ drop หนังสือที่ตึกเรียน ห้องสมุดมีบริการยืม-คืน และจองข้ามห้องสมุดอยู่แล้ว โดยการ
จองจะมีให้เลือกว่าจะติดต่อรับ/ยืมหนังสือที่หอสมุดสุขุม นวพันธ์ หรือที่ห้องสมุดอาเซียนฯ ดูคู่มือการจองที่ http://library.nida.ac.th/2015/files/_Hold_Request_25630522.pdf
10 โทรไปขอคำปรึกษาเรื่องความผิดพลาด พนักงานรับสายแก้ไขไม่ได้ แถมแก้ไขผิดต้องให้ นศ. ไปที่ห้องสมุดเอง กว่าจะแก้เรื่องระบบผิดพลาดได้เกือบ 2 สัปดาห์ ต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ติดต่อห้องสมุดครั้งต่อไปได้ที่ One Stop Service 
1) Line: NIDA_Library,
2) e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
3) โทรศัพท์: 0-2377- 5481, 0-2727-3737 
11 ในช่วงสถานการณ์โควิด ทางห้องสมุดควรจะมีนโยบายไม่
เรียกเก็บค่าปรับตามกำหนดการห้องสมุดเปิดให้บริการ สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีหลายคนที่โดนค่าปรับในราคาที่สูงและไม่สมเหตุสมผล หากมีการเรียกเก็บค่าปรับเมื่อสถาบันเปิดการเรียนการสอนแล้วจะเป็นการดีและแฟร์กับนิสิตที่ยืมหนังสือ อยากให้มีการแจ้งเตือนผ่านแอพ หรือมีการติดตามสถานะการยืมหนังสือผ่าน line official น่าจะสะดวกและสามารถเข้าถึงได้มากกว่า email จึงเรียนมาเพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ขอบคุณค่ะ
ห้องสมุดได้เลื่อนวันกำหดส่งคืนหนังสือในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ดังนี้ หนังสือที่กำหนดส่งตั้งแต่ 13 มีนาคม - 7 กรกฎาคม 2563 เลื่อนกำหนดส่งเป็น 8 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด โดยไม่มีค่าปรับ (ห้องสมุดเปิดให้บริการตามปกติวันที่ 22 มิถุนายน 2563)
ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดรื่อง การแจ้งเตือนผ่านแอพ หรือให้มีการติดตามสถานะการยืมหนังสือผ่าน line official ซึ่งจะนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
12 ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบการจัดเรียงหนังสือเท่าไหร่
ทำให้จำเป็นต้องสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
จะเพิ่มคู่มือการจัดเรียงหนังสือบนชั้นบนเว็บไซต์
13 ระบบแจ้งเตือนยืม-คืนและการต่ออายุการยืมด้วยตนเอง
อาจต้องปรับปรุงให้พบปัญหาน้อยลง
ห้องสมุดได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบระบบเป็นประจำสม่ำเสมอ
14 ส่งคืนทางไปรษณีย์ เคอรี่ แกร็บ ในปัจจุบันห้องสมุดมีบริการยืมและส่งคืนพัสดุทางไปรษณ๊ย์ หรือช่องทางต่าง ๆ อยู่แล้ว โดยผู้รับบริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และในอนาคตระบบ NIDA Library App มี Function นี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา 
15 ควรมีบริการจัดส่งหนังสือถึงบ้านได้
16 เสนอ​ ยืมส่งโดยgrab.ครับ
17 ช่วงยืมหรือคืนหนังสือใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยเฉพาะเวลามีการจ่ายเงิน ขออภัยที่ทำให้ต้องรอนาน
ห้องสมุดมีทางเลือกในการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ดังนี้ 1) ยืมผ่านเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ "Self Check Out" บริเวณชั้น 2, และ ชั้น 3 2) คืนหนังสือด้วยตนเอง ผ่านเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ "Book Return" บริเวณ ชั้น L 3) ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร : บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีเลขที่  944-0-31681-9ชื่อบัญชี สำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ.
18 อยากให้มี  จนท.ประจำเคาเตอร์ โดยเฉพาะเวลา 
12.00-13.00 ซึ่งนักศึกษาพักเที่ยง แต่เมื่อไปติดต่อ กลับไม่มี จนท. หาก จนท.พักเที่ยงพร้อมนักศึกษา จะไม่สามารถติดต่อธุระได้
โดยปกติห้องสมุดจะมีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้บริการ
ตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ ในกรณีที่ไม่พบเจ้าหน้าที่ให้บริการ ณ จุดที่ต้องการติดต่อ สามารถฝากข้อความหรือส่งข้อมูลผ่านทาง Line: NIDA_Library, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., facebook: NIDA Library เพื่อให้สามารถติดต่อกลับได้ 
19 เสนอ​ เพิ่มหนังสือยืมได้​  6​ เล่มเท่ากับจำนวนholdได้​ 6​ เล่ม​ โดยบุคคลนอก​ครับ สำหรับสมาชิกสมทบประเภทยืมได้ กำหนดสิทธิ์การยืมไว้ 3 เล่ม/
ค่าประกัน 2500 บาท ดังนั้น จึงไม่สามารถเพิ่มสิทธิ์จำนวนการยืมเพิ่มได้ ซึ่งในอนาคตอาจมีทางเลือกให้ยืมเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มค่าประกันหนังสือ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินการ/ปรับปรุง
1 อยากให้มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัย ห้องสมุดได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ตามการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัย เช่น มีการนำ QR Code มาใช้กับอุปกรณ์การบริการต่าง ๆ นอกจากการใช้บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน ได้แก่ ประตูทางเข้า-ออกห้องสมุด ระบบการยืมด้วยตนเอง ตู้ Kiosk บริการห้องค้นคว้า เป็นต้น มีการนำ RFID มาใช้ในการบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด บริการ NIDA Library Application ผ่านมือถือ เพื่อจองใช้ห้องค้นคว้า ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ มีการแสดงข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุดผ่าน Digital bookshelf,
Digital Information Display, Digital Information Notice Board
2 การใช้บริการ renew ยากมาก หน้าเว็บเข้ายาก application เหมือนจะไม่สามารถ renew ได้ ห้องสมุดมีโครงการที่จะพัฒนาให้ NIDA Library Applicaton สามารถ
Renew ได้ในอนาคต
3 1) ระบบออนไลน์ของห้องสมุดไม่ลิ้งก์กับฐานข้อมูลการศึกษาของสถาบัน ทำให้โดนเรียกเก็บเงินค่าปรับเนื่องจากเลยกำหนดส่ง (ระยะเวลายืมตามวันหมดอายุคือ ยืมได้เพียง 1 วัน)
2) ระบบไม่มีการตรวจยืนยันผู้ที่จ่ายค่าเทอม หรืออย่างไง ทำไมทุกครั้งที่ยืมหนังสือจะถามเสมอว่าจ่ายค่าเทอมแล้วหรือยัง ซึ่งตัวนักศึกษาพบเห็นปัญหานี้อยู่เสมอ จึงได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมบิลใบเสร็จเป็นประจำ แต่มันทำให้เสียเวลาในการดำเนินการยืมหนังสือ
เนื่องจากระบบต่าง ๆ ของสถาบัน มีการจัดซื้อจัดจ้างมาจากหลากหลายบริษัท ข้อมูลจึงไม่ได้เชื่อมโยง
ถึงกันอัตโนมัติ ดังนั้น ห้องสมุดจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่จำเป็น เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
4 อยากให้ทำปักหมุดว่า หนังสือเล่มนี้อยู่ตรงไหน ชั้นหนังสือเลขอะไร และอยู่ตรงไหน ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ห้องสมุดจะนำไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป
5 ระบบจองห้องใช้ใน Android ไม่ได้ค่ะ  ระบบจองห้องค้นคว้าได้พัฒนาให้สามารถใช้งานได้ทั้งกับ IOS, Android และ Website
6 ระบบแจ้งเตือนยืม-คืนและการต่ออายุการยืมด้วยตนเอง อาจต้องปรับปรุงให้พบปัญหาน้อยลง ขออภัยในความไม่สะดวก ห้องสมุดกำลังปรึกษากับบริษัทถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งจะเร่งปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
7 เคยค้นหา Link  Renewable เพื่อยืมหนังสือต่อ หายากมากค่ะ กว่าจะหาเจอ อยากให้ปรับปรุงให้แสดงป้ายหรือปุ่มให้เห็นชัดเพื่อจะได้หาง่ายกว่านี้ค่ะ ห้องสมุดได้ปรับปรุงเว็บไซต์ และจัดทำลิงค์ให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นแล้ว
8 ตู้ยืมคืนอัตโนมัติด้านหน้าห้องสมุด อยากให้ระบบโชว์หน้าจอว่าคืนสำเร็จ เพราะในช่วงโควิดที่ผ่านมา หน้าจอน่าจะไม่อัพเดทครับ  สาเหตุที่ตู้คืนอัตโนมัติไม่แสดงหน้าจอ "คืนหนังสือเรียบร้อย" ตามที่ตั้งค่าไว้ อาจจะเนื่องมาจาก
ระบบขัดข้องบางช่วงเวลา ซึ่งปัจจุบันได้แก้ปัญหาโดยจะมีเจ้าหน้าที่รีโมทมาตรวจสอบระบบ เพื่อให้การ
ทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งหากเกินกำหนดส่ง ระบบจะแจ้งเตือนด้วย
9 The computer system of the library box (to return books) at the building entrance should be improved. It's not reliable.  Library and Information Center will improve the return books system. IT staff will remote for check systen and reset if it error.
10 เสนอ​ แจ้งยืนยันการ hold ได้​ หรือ​ hold ไม่ได้​  ภายใน​ 30 นาที​ ครับ ระบบห้องสมุดจะแจ้งเตือนเมื่อจองสำเร็จ ในขั้นตอนสุดท้าย "Action Succeeded"
ดูคู่มือการจองที่ http://library.nida.ac.th/2015/files/_Hold_Request_25630522.pdf
11 The print service is needed to be improved, in my opinion. It's a
bit unconvenient for me when using it. Sometimes, i can't log in the computer even though I typed correct account and password. 
ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ปัจจุบันการให้บริการเครื่องพิมพ์ (Printer) อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) ห้องสมุดได้ส่งข้อเสนอแนะให้กับ ITC แล้ว
Thank you for your suggestion. Currently, the printer service is the responsibility of
The Information Technology Center (ITC). Library has already submitted a recommendation to the ITC.

สำนักงานเลขานุการ

ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินการ/ปรับปรุง
1 The common room needs hot water facility.  บริเวณหน้าห้อง Common Room ชั้น 4 ห้องสมุดได้จัดบริการตู้น้ำเย็น-น้ำร้อนให้แล้ว
In front of the Common Room, 4th floor, the library has provided a cold-hot water dispenser.
2 ควรมีเครื่อง Printer วางไว้ที่ช้น 4 ให้นักศึกษาใช้บริการแบบชำระเงินเอง  ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ปัจจุบันการให้บริการเครื่องพิมพ์ (Printer) อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) ห้องสมุดได้ส่งข้อเสนอแนะให้กับ ITC แล้ว
3 เสียงพื้นเวลาเดินจะดังมาก อยากให้ปรับปรุงพื้นในห้องสมุด เสียงที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากลักษณะการเดินและการสวมใส่รองเท้าที่ทำของวัสดุที่ก่อให้เกิดเสียงของผู้ใช้บริการ ซึ่งห้องสมุดเลือกวัสดุทำพื้นเป็นพื้นปูน ปูด้วยกระเบื้องยาง เพื่อสะดวกต่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้มีประสิทธิภาพ้กว่าพื้นแบบอื่น 
4 ขอความกรุณาช่วยทำการตรวจสอบคุณภาพระบบอากาศหมุนเวียนภายในห้องอ่านหนังสือ โดยเฉพาะห้องสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เนื่องจากรู้สึกอึดอัดและปวดหัวง่าย  นักศึกษาจำนวนหนึ่ง ต้องเปิดประตูให้อากาศระบายขณะใช้ห้อง ระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องค้นคว้า ชั้น 3 ทุกห้อง ระบบอากาศหมุนเวียนจะทำงานเมื่อเปิดไฟภายในห้อง ส่วนห้องค้นคว้า ชั้น 4 การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศจะถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน ชั้น 2 โดยก่อนช่วงโควิด-19 ห้องสมุดจะจัดแบ่งเป็นโซนเปิดเครื่องปรับอากาศ และโซนปิดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีการร้องขอจากผู้ใช้ว่าไม่ต้องการเปิดแอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นช่วงเฝ้าระวังการแพร่เชื้ออยู่ จึงจำเป็นต้องปิดแอร์ทุกห้อง โดยสามารถเปิดประตูรับอากาศจากภายนอกห้องได้ ขออภัยในความไม่สะดวก
5 น้ำเปล่าฟรี ในห้องสมุด ไม่มีแล้ว เมื่อก่อนเคยมี ตอนนี้หายหมด มีแต่ถังเปล่า จะกรุณาอย่างยิ่ง ถ้าท่านสนับสนุนน้ำดื่มแบบกรอกเอง สำหรับอ่านหนังสือ ห้องสมุดได้เปลี่ยนเครื่องบริการน้ำดื่มเป็นแบบใหม่ ชนิดวางถังน้ำดื่มไว้ด้านล่างเครื่อง มีฝาตู้ปิดมิดชิดจน
มองไม่เห็นถังน้ำดื่ม ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีถังน้ำดื่มให้บริการ เหลือแต่เครื่อง ทั้งนี้ ห้องสมุดจัดน้ำดื่มไว้
ให้บริการทุกชั้น ชั้นละ 2 จุด 
6 ร้านกาแฟยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในเรื่องของปริมาณ ราคา และรสชาติ ถ้าเปรียบเทียบกับร้านด้านนอกห้องสมุด คือเลือกที่จะซื้อจากข้างนอกมากกว่า ข้อเสนอแนะที่เป็นเพียงเสนอให้พิจารณาในการปรับปรุงด้านการขายของร้านกาแฟ เพราะอยากเห็นร้านกาแฟที่คนคิดถึงแล้วต้องมาซื้อร้านนี้ ที่นี่เท่านั้น ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ในปีงบประมาณ 2564 นี้ (เริ่ม 1 ตุลาคม 2563) ร้านกาแฟ ชั้น 2 ของห้องสมุดได้ปิดให้บริการไปแล้ว
อยู่ในช่วงการประมูลหาร้านกาแฟใหม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนของสถาบัน
7  There are two things that i need to comment. Firt, the print service is needed to be improved, in my opinion. It's a bit unconvenient for me when using it. Sometimes, i can't log in the computer even though I typed correct account and password.
The second thing is locker for Master students. We, as Master students, also need a locker or at least place to keep our books or stuffs. I don't mean to compare to PhD students, but somehow, library should provide us the same services such as locker or common room for example to Master students.
All above suggestion is my personal concern, thank you for your considering and thank you staffs, every individuals who always work for us, create an excellent avenue to study and research. I appreciate all your efforts.
ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ 1) ปัจจุบันการให้บริการเครื่องพิมพ์ (Printer) อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) ห้องสมุดได้ส่งข้อเสนอแนะให้กับ ITC แล้ว
2) ห้องสมุดได้จัดเตรียมตู้ Locker ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่ ชั้น 2 ข้างลิฟต์ส่วนกลาง จำนวน 24 ตู้ บริการรายวัน ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทสามารถใช้บริการได้
1) Thank you for your suggestion. Currently, the printer service is the responsibility of The Information Technology Center (ITC). Library has already submitted a recommendation to the ITC.
2) The library has provided 24 lockers for library users on the 2nd floor next to the central elevator. Which Master's degree students can use the service.
8 ควรโยกค่าที่ยืมเกิน ไปไว้ในค่าเทอมด้วย จะได้สะดวกต่อการจ่ายมากขึ้นครับ ห้องสมุดมีบัญชีธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสำหรับการโอนเงินเพื่อชำระค่าปรับที่เกินกำหนดส่ง  ดังนี้ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีเลขที่  944-0-31681-9 ชื่อบัญชี สำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ.
9 อยากให้ห้องสมุด เปิดโซน co-working space ที่เปิดได้เกือบ 24 ชั่วโมง สำหรับอ่านหนังสือในช่วงสอบ  เนื่องจากผู้เสนอแนะต้องการเพียงพื้นที่ Co-Working Space สำหรับอ่านหนังสือในช่วงสอบ 24 ชั่วโมงเท่านั้น มิได้ต้องการบริการของห้องสมุด ดังนั้น ห้องสมุดจะขอส่งเรื่องต่อให้สถาบันเพื่อพิจารณาจัดสรรพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อไป 
10 ถ้าขยายเวลาเปิดให้ดึกขึ้นกว่านี้ได้ จะดีมากเลยครับ จากการตรวจสอบสถิติการให้บริการตามช่วงเวลา ของวันจันทร์-วันศุกร์ พบว่า สถิติหลังช่วงเวลา 18.00 น. ปริมาณผู้ใช้ไม่มาก เช่นเดียวกับวันเสาร์-อาทิตย์ สถิติหลังช่วงเวลา 19.00 น. ปริมาณผู้ใช้น้อย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าของรายจ่ายในด้านค่าสาธารณูปโภคที่จะเพิ่มขึ้น ห้องสมุดจึงไม่มีการขยายเวลาเปิดบริการ แต่จะขยายเวลาเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ถึง 22.00 น. ช่วงก่อนสอบ 2 สัปดาห์ และช่วงสอบ
11 ห้องสมุดควรเปิดวันอาทิตย์ด้วย เพราะหลักสูตรที่เรียนสอนแค่วันอาทิตย์ ทำให้การเดินทางไปใช้บริการไม่สะดวก ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ห้องสมุดจำเป็นต้องเปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์เท่านั้น (ห้องสมุดเริ่มเปิดบริการวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.) และต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ห้องสมุดขยายเวลาเปิดวันเสาร์เพิ่ม) และเปิดบริการตามปกติ เมื่อ 1 กันยายน 2563 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-19.30 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-21.00 น.)
12 อยากให้ช่วยปรับปรุงแผนปฏิบัติในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการบูรณารวมกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากพบว่าห้องสมุดกลับมาเปิดให้บริการไม่สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนของทางสถาบันฯ เช่น ปิดทำการวันอาทิตย์ เป็นต้นครับ
13 1) เปิดแอร์เย็นมากเกินไป
2) ชั้น 4 Air conditioner หนาวมาก
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศของห้องสมุดใช้ร่วมกันทุกชั้นทั้งอาคารบุญชนะ อัตถากร การควบคุมอุณหภูมิจึง
ค่อนข้างลำบาก และมีอะไหล่บางตัวเสีย ยังหามาเปลี่ยนไม่ได้ การแก้ปัญหาในปัจจุบันจะใช้วิธีเปิดเครื่อง
ปรับอากาศเฉพาะบางโซนในแต่ละชั้น ประกอบกับอากาศภายในห้องสมุดจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกตัว
อาคารด้วย หากบางวันที่อากาศภายนอกร้อนจะทำให้อากาศภายในห้องสมุดความเย็นน้อยลงด้วย

 

บุคลากร

ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินการ/ปรับปรุง
1 At least 2 or 3 people with very good English ห้องสมุดจะพัฒนา/อบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรเพื่อสร้าง
ทักษะการสื่อสารเพิ่มเติม 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC)

ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินการ/ปรับปรุง
1 VPN ควรเข้าสะดงกกว่านี้นะคะ ติดบางอย่างค่ะ ห้องสมุดได้ส่งข้อเสนอแนะให้กับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
( ITC) แล้ว
2 ควรมีเครื่อง Printer วางไว้ที่ช้น 4 ให้นักศึกษาใช้บริการแบบชำระเงินเอง 
3 จุด help desk ควรให้บริการด้วยความใส่ใจมากขึ้นกว่านี้ บางโปรแกรมนักศึกษาไม่เข้าใจว่าต้องโหลดเองยังไง เจ้าหน้าที่ได้แต่บอกว่าให้ไปโหลดเองทุกครั้ง ถ้าโหลดเองได้จะไม่ขอความช่วยเหลือเลยค่ะ
4 The print service is needed to be improved, in my opinion. It's a bit unconvenient for me when using it. Sometimes, i can't log in the computer even though I typed correct account and password.