เฉลยคำตอบ อัตนัย "กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ พลิกฟื้นคืนประวัติศาสตร์ ขบวนการเสรีไทย"

 

1. ญี่ปุ่นยกทัพเข้าประเทศไทย เวลา/วันที่เท่าไร เข้ามากี่ทาง ที่ไหนบ้าง และปฏิกิริยาของไทยเป็นอย่างไร ?
ตอบ. ญี่ปุ่นยกทัพเข้าประเทศไทย เวลา 2.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2484 ยกเข้ามา 9 ทาง คือ ทางทะเลเขตจังหวัด (บางปู)/สมุทรปราการ ประจวบคิรีขันธ์ ชุมพร (บ้านดอน)/สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ทางบกที่ พระตะบอง และพิบูลสงคราม ทางทหาร ตารวจ ยุวชนทหาร และพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่ได้ทาการต่อต้านผู้รุกรานอย่างดุเดือด กล้าหาญ และเหนียวแน่น โดยพลีชีพเพื่อชาติ และได้รับบาดเจ็บจานวนหลายร้อยคน จนกระทั่งได้รับคาสั่งให้หยุดยิงจากรัฐบาล
2. “องค์การต่อต้านญี่ปุ่น” จัดตั้งในวันที่เท่าไร มีภารกิจอะไรบ้าง ?
ตอบ. “องค์การต่อต้านญี่ปุ่น” จัดตั้งวันที่ 8 ธันวาคม 2484 มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 2 ด้าน คือ 1. ต่อสู้ญี่ปุ่นผู้รุกรานโดยพลังของตนไทยผู้รักชาติและร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร 2. ปฏิบัติการเพื่อให้สัมพันธมิตรรับรองว่าเจตนารมณ์อันแท้จริงของคนไทยนั้นไม่เป็นศัตรูต่อสัมพันธมิตร ต่อเมื่อรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศสงครามและก่อสถานะสงครามต่อสัมพันธมิตรแล้ว ภารกิจขององค์การจึ้งเพิ่มขึ้นเป็น 3. การปฏิบัติเพื่อให้สัมพันธมิตรรับรองว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม และการผ่อนหนักเป็นเบาเมื่อสงครามยุติ
3. การปฏิบัติภารกิจของขบวนการเสรีไทยเรียกว่าอะไร และปฏิบัติการอย่างไร ?
ตอบ. การปฏิบัติภารกิจของขบวนการเสรีไทยเรียก “ แนวที่ 5” เป็นการปฏิบัติราชการลับหลังแนวรบศัตรู ได้แก่ หาข่าวกรอง การก่อวินาศกรรม และการประสานงานกับขบวนการใต้ดินในประเทศ
4. คณูปการของขบวนการเสรีไทยคืออะไรบ้าง ?
ตอบ. ประเทศไทยไม่เป็นผู้แพ้สงคราม รัฐบาลไทยไม่ต้องยอมจานน กองทัพไทยไม่ต้องวางอาวุธ ดินแดนไทยไม่ต้องถูกยึดครอง
5. ประกาศสันติภาพ มีใจความสาคัญว่าอย่างไร ?

 

ตอบ. ใจความสาคัญว่า “ การประกาศสงครามเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2485 ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา ตลอดทั้งการกระทาทั้งหลายซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสหประชาชาตินั้น เป็นการกระทาอันผิดจากเจตน์จานงของประชาชนชาวไทย และฝ่าฝืนขัดต่อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ เป็นโมฆะไม่ผูกพันธ์ประชาชนชาวไทย