InfoGraphic การใช้บริการห้องค้นคว้า(Study Room)

VDO การใช้บริการห้องค้นคว้า(Study Room) 

 การจองห้องค้นคว้า(Study Room) ผ่านเว็บไซต์

 

 

การจองห้องค้นคว้า(Study Room) ผ่าน Mobile Application

 

การจองห้องค้นคว้า(Study Room) ผ่านตู้ kiosk