เรื่อง : loan&return 

ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข
   จนท. บางท่านไม่ค่อยอยู่หน้าโต๊ะในเวลาทำการ บางช่วงเวลา (ยกเว้นพักกลางวัน) ทำให้เร่งด่วนต้องการความช่วยเหลือ เช่น เครื่องยืมเองมันเสียก็ต้องรอเคาน์เตอร์พร้อมให้บริการ ทำให้ ต้องรอนานกว่า 15 นาที บ่อยครั้งเลือกที่จะไปทำธุระอื่นแทน เช่น ขึ้นไปเรียน ไปเข้าห้องน้ำ ไปซื้อกาแฟ ฯลฯ แล้วค่อยกลับมาใช้บริการในภายหลัง 
ได้มีการประชุมจนท.ให้รับทราบข้อร้องเรียน และขอให้ตระหนักและระมัดระวังในเรื่องนี้ 
มีการปรับปรุงกระบวนงานแล้ว
Please have more service mind. ได้มีการประชุมจนท.ให้รับทราบข้อร้องเรียน และขอให้ตระหนักในเรื่อง Srvices Mind
บริการดีมาก  
1) ความสะดวกในการใช้บริการ:  ควรให้ผู้ยืมสามารถแจ้งบรรณารักษ์ ทางโทรศัพท์หรือ e-mail เพื่อคืนหนังสือที่ไม่มีผู้จอง และได้ผ่านการขยายเวลาการยืมมาครบสองครั้งแล้ว หลังจากนั้นก็ให้บรรณารักษ์ทำเรื่องให้ยืมในรอบใหม่ได้ทาง online โดยผู้ยิมไม่จำเป็นต้องไปทำที่หน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งให้ผลอย่างเดียวกัน แต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง     ปกติงานบริการจะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ Line อีเมลมาขอยืมต่อหนังสือที่ยืมต่อครบ 2 ครั้งแล้ว กรณีที่ไม่มีผู้จองใช้ต่อ ยกเว้นเมื่อยืมต่อจนครบ 5 ครั้งแล้ว จะขอให้นำหนังสือมาคืนที่เคาน์เตอร์ เพื่อจะได้เริ่มยืมครั้งที่ 1 ใหม่ เพราะหากจนท.ดำเนินการคืนและยืมใหม่โดยไม่มีหนังสือมาสแกน จะเสี่ยงมาก อาจเกิดการผิดพลาดได้เนื่องจากการพิมพ์เลขบาร์โคดผิดจะผิดเล่ม
หนังสือจำนวนน้อยเกินไป หากผู้ใช้บริการต้องการหนังสือเรื่องใด ประเภทไหน สามารถเสนอแนะผ่านช่องทาง Book Request ที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดได้ หรือเสนอแนะผ่านอีเมล Line Twitter Facebook บันทึกข้อความ มาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริง และจัดหาได้ตรงกับความต้องการ
น่าเป็นแบบส่งมาเลย ไม่ต้องเข้าไปดูอีกที ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องการแจ้งเตือนจากห้องสมุดหรือไม่ หากใช่ รบกวนแจ้ง User เพื่อให้ห้องสมุดตรวจสอบ เนื่องจากอาจมีการตั้งค่าการส่งอีเมลในระบบผิด

 

เรื่อง : BDRS

ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข
      หากระบบสามารถให้สั่งจองหนังสือได้มากกว่า 6 เล่มในคราวเดียวกัน จะดีมากเลยค่ะ เจ้าหน้าที่จะได้สามารถนำส่งพร้อมกันในครั้งเดียว         ต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ เนื่องจากระบบกำหนดให้ตั้งค่าจำนวนเล่มของการจองสำหรับสมาชิกห้องสมุดทุกประเภท มีค่าเดียว จึงต้องจำกัดจำนวนเหมือนกัน หากอาจารย์หรือสมาชิกท่านใดต้องการจองมากกว่า 6 เล่ม สามารถแจ้งผ่านอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กลุ่มงานบริการจะดำเนินการให้ต่อไป

 

เรื่อง : รับสมัครสมาชิกสมทบ

ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข
          ห้องสมุดควรปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ใช้บริการในเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกับผู้รับบริการเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ เช่น เมื่อมีการซ่อมแซมโครงสร้างภายในบริเวณ ชั้นใดก็ควรแจ้งด้วยการปิดประกาศเพื่อให้ผู้รับบริการทราบวัน เวลา บริเวณ และระยะเวลาของเหตุการณ์นั้น เพราะการสื่อสารด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้รับบริการปรับเปลี่ยน และวางแผนการทำงานในห้องสมุดได้ โดยไม่รับผลกระทบอันเกิดจากการไม่แจ้งให้ทราบของห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดชั้นนำอื่นมีวิธีการสื่อสารเชิงรุกกับผู้ใช้บริการที่ดีและบริหารความคาดหวังของผู้รับบริการอันเป็นตัวอย่างที่ดี
      ห้องสมุดได้มีการประชุมบุคลากรให้รับทราบ
ข้อร้องเรียน และเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักและประชาสัมพันธ์ สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทั่วถึง และล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะค่ะ 

 

เรื่อง :การประทับวันกำหนดส่งท้ายหนังสือที่ยืม
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข
             ตามทีผู้ใช้บริการสนอแนะให้ห้องสมุดประทับวันกำหนดส่ง ตรงท้ายเล่มหนังสือ เพื่อความสะดวกในการเช็ควันส่ง และลดปัญหาการค้างส่งหนังสือ นั้น (เนื่องจากข้อเสนอแนะไม่ได้ลงวันที่ จึงไม่ทราบว่าเสนอเมื่อวันที่เท่าไร โดยงานบริการได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เปิดตู้เสนอแนะ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 หากตอบล่าช้าต้องขออภัย)              ในเรื่องดังกล่าว งานบริการขอเรียนชี้แจงว่า ที่งานบริการไม่มีการประทับวันกำหนดส่ง ตรงท้ายเล่มหนังสือ เนื่องจากห้องสมุดได้นำเรื่องนี้เสนอ ก.พ.ร.  ตั้งแต่ ปี 2554 โดยจัดทำแนวทางการลดขั้นตอนการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืนลง เพื่อลดการรอคอยของผู้ให้บริการ เปลี่ยนจากการประทับวันกำหนดส่ง ตรงท้ายเล่มหนังสือาเป็นการพิมพ์สลิปการยืมแทนเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งหากสลิปดังกล่าวหาย ผู้ยืมสามารถตรวจสอบวันกำหนดส่งได้จากระบบห้องสมุดบนอินเทอร์เน็ต และเปลี่ยนมาประทับวันรับคืนหนังสือที่ท้ายเล่ม (Date Return) แทน เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถิติการยืม และ Recheck กรณีที่อาจมีการผิดพลาดในการรับคืนผ่านระบบ