ประกาศสำนักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประกาศ ฉบับที่ 1  เรื่อง แนวปฏิบัติของสำนักบรรณสารการพัฒนาเกี่ยวกับการป้งกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง แนวปฏิบัติของสำนักบรรณสารการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุด กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

 ประกาศ ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)