โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ในองค์กร

 

กำหนดการ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง  การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ในองค์กร

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมิทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

...............................................

                                                     08.30 - 09.00 น.                  ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง

                                                     09.00 - 09.15 น.                  กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงาน

                                                     09.15 - 09.30 น.                  ประธานกล่าวเปิดงาน

                                                     09.30 - 10.30 น.                  บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุในองค์กร

                                                                                              โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล

                                                    10.30 - 11.30 น.                   บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในองค์กร

                                                                                                                         โดย คุณราเมศ พรหมเย็น 

                                                   11.30 - 12.00 น.                   สรุปการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นและถาม-ตอบ

 

*หมายเหตุ*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลังจากการบรรยายพิเศษ พาเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตามความสมัครใจ)

สถานที่จัดงาน ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมิทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามเส้นทาง โทรศัพท์ : 027273760-2

***ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 พค 2561***

เอกสารแนบ