การติดตั้งและดาวน์โหลด โปรแกรม EndNote 20
(Downloading and Installing EndNote 20)
 
โปรแกรม EndNote 20

 

ขั้นตอนการติดตั้ง EndNote 20 (How to install EndNote 20)
 
1.กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอรหัสผ่านการใช้งานโปรแกรม EndNote 20 (Fill in the form to request a password before downloading Endnote 20)
 
(***หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรหัสผ่านได้ที่ mail ที่ท่านกรอกในแบบฟอร์ม***)
(The password will be sent to your NIDA email address(@stu, @nida))
 
 
2.คลิก Download EndNote 20  สำหรับ Windows (ในการ Download ต้องใช้เครือข่ายของสถาบันเท่านั้น ถ้านอกเครือข่ายของสถาบันต้อง VPN (ดูรายละเอียด VPN))

(Click Download EndNote 20 For Windows (Downloading is available on NIDA network or via VPN (Off Campus))) (VPN Detail)

  **คลิก Download For Mac Installer สำหรับ Mac (ในการ Download ต้องใช้เครือข่ายของสถาบันเท่านั้น  VPN (ดูรายละเอียด VPN))
 
3. เมื่อ Download แล้วจะได้ไฟล์ EndNote20NIDA.zip (When a download is completed, you will get EndNote20NIDA.zip file)
 
4. จากนั้น คลิกขวาที่ ไฟล์ EndNote20NIDA.zip แล้วเลือก Extract To...(กรณีที่ไม่มีโปรแกรม winzip สามารถดาวโหลดที่นี่ Download)
(Then click right on EndNote20NIDA.zip and then select extract file..(In case you don't have Winzip program, you can click Download here))
 
5. โปรแกรมจะขึ้นให้ใส่ Password (การขอ Password ให้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอใช้งานโปรแกรม EndNote 20 ซึ่งห้องสมุดจะส่ง Password ให้ที่ email ของสถาบันที่แจ้งไว้) (Enter the Password you received from your request.)
 
6. จากนั้นเลือกพื้นทีจัดเก็บไฟล์ แล้วกด OK (Select the location to save file and click OK.)
 
7. จะได้ไฟล์ 2 ไฟล์ คือ ENX20Inst.exe และ license.dat (You will get 2 files: ENX20Inst.exe and license.dat)
 
8. ให้เลือก ENX20Inst.exe แล้วดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรม (Select ENX20Inst.exe then double click to install.)
 
          ความเข้ากันได้และความต้องการของระบบ (Compatibility and System Requirements)

***Site License นี้เป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ นิสิต และบุคลากรมีสิทธิ์ในการใช้โปรแกรม ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือทำซ้ำให้บุคคลภายนอก เนื่องจาก License นี้ใช้ได้ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น ***

 

(The software must not be "Copied or downloaded on to any non-eligible user's personal system for personal use" and

The Software may be used only while the user is an eligible member of NIDA.)
 

***สอบถามรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรม EndNote ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 2 หอสมุดสุขุมฯ โทร. 02 727-3737