ฐานข้อมูลออนไลน์

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 

ฐานข้อมูลจัดซื้อโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 12 ฐาน ได้แก่

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

ช่วงเวลาให้บริการ

1.ABI/INFOMR Collection

ฐานข้อมูลด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ จำนวนมาก

  พ.ย. 2560 – ต.ค. 2561

2. Academic Search Complete (ASC)

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา มีวารสารฉบับเต็มกว่า 8,500 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังหลายปี ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2561

3. ACM Digital Library

(Association for Computing Machinery)

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

 พ.ย.2560 –  ต.ค. 2561

4. American Chemical Society Journal (ACS)

ฐานข้อมูลบทความและงานวิจัย จากวารสารด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลฉบับเต็มและรูปภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996

2561

5.EBSCO Discovery Service Plus Full Text (EDS) ฐานข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชาและมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการฐานข้อมูลวารสารทั้งที่สกอ.บอกรับและฐานข้อมูลที่สำนักบอกรับเพิ่ม รวมถึงได้รวบรวมฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสาขาวิชาการต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลทั้งหมดได้สะดวกรวดเร็วด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว (Single search) 2561

6. Emerald Management  (EM 92)

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการด้านการจัดการ สำหรับปีงบประมาณนี้ สกอ. บอกรับให้เฉพาะวารสารการจัดการทางการเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์  92 รายชื่อ (สำนักบรรณสารการพัฒนาได้บอกรับเพิ่มเป็น 240 รายชื่อ)

พ.ย. 2560 – ต.ค. 2561

7. H.W.Wilson (12 subjects)

ฐานข้อมูลดัชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชา ดังนี้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี  ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย ชีววิทยา และเกษตรศาสตร์ และเรื่องทั่วไป

ม.ค. - ธ.ค.2561

8. IEEE/IET Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูลสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยเอกสารกว่า 1.2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์กว่า 12,000 ชื่อ

1 พ.ย.2560 – 31ต.ค. 2561

9. ProQuest Dissertations & Theses: Full Text

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 – ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

1 พ.ย.2560 – 31ต.ค. 2561

10. ScienceDirect - Journals

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา วารสาร 2,000 รายชื่อ อ่านวารสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน

 พ.ย. 2560 – ต.ค. 2561

11. SpringerLink -Journal

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวารสารฉบับเต็ม 1,130 รายชื่อ ข้อมูลปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

 พ.ย. 2560 – ต.ค. 2561

12. Web of Science

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ข้อมูลปี ค.ศ.2001-ปัจจุบัน

 พ.ย. 2560 – ต.ค. 2561

ฐานข้อมูลจัดซื้อโดยสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 27 ฐาน ได้แก่

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

ช่วงเวลาให้บริการ

 

1.Business Source Ultimate

 

ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง วารสารวิชาการ บทความวิจัย และสิ่งพิมพ์จำนวนมาก โดยเป็นวารสารวิชาการกว่า 3,500 รายการ ข้อมูลย้อนหลังหลายปีม.ค. - ธ.ค. 2561


2. Cambridge Journal  Onlin
 
วารสารวิชาการทางกฎหมาย จำนวน  28 รายชื่อ  
 
2561

 

3.CEIC

 

ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน ประกอบด้วย                      
1) ฐานข้อมูลของประเทศทั่วโลก (Global Database) 127 ประเทศ
 2) ฐานข้อมูลเจาะลึกประเทศจีน (China Premium)   ระหว่างประเทศ เช่น IMF  องค์กรทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล รวมถึงสถาบันต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ                
3) ฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับโลก (World Trend Database)    
4) ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินรายวัน (Daily Database)
5) ฐานข้อมูลรายอุตสาหกรรม (Sector Database) และ            
6) ฐานข้อมูล AEC Premium  โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง (Primary Data) เช่น หน่วยงานรัฐประเทศต่างๆ และองค์กร

ต.ค. 2560-   ก.ย. 2561


4.Charting  Economy  Country  Reports

รายงานเศรษฐกิจฉบับเต็ม 70 ประเทศ รายงานออกปีละ  2 ครั้ง 

2561


5. China Academic Journals Full-text Database (CJFD)


เป็นฐานข้อมูลหนึ่งของ China National Knowledge Infrastructure (CNKI)ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ และสาขาวิชาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการฉบับเต็ม (Journal Full-text)  ประกอบด้วยวารสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษจำนวน 3,376 ชื่อเรื่อง สำนักบรรณสารการพัฒนาบอกรับเฉพาะหมวด H – Education & Social Science (2,125 ชื่อเรื่อง) และหมวด J – Economics & Management (1,251 ชื่อเรื่อง)  ครอบคลุมเนื้อหาฉบับเต็ม ปีค.ศ.1994-2017  (บอกรับจำนวน 5 users)


2561

6.Communication & Mass Media Complete (CMMC)
ฐานข้อมูลสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ มีวารสารฉบับเต็มกว่า 500 ชื่อเรื่อง 2561


7. Compustat Research Insight Global Database (Standard & Poor’s)

 


ข้อมูลการเงินของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกผลประกอบการกำไรสุทธิข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนข้อมูลบริษัท (ให้บริการเฉพาะในสำนักฯ)


ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561

 

8.eBook Academic Collection


ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆจำนวนมาก


ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561


9.EconLit with Full Text

วารสารวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง 560 รายชื่อรวมทั้งวารสารของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน (American Economic Association)

2561


10. Eikon and Datastream

(Thomson Reuters)การเงินเศรษฐศาสตร์ข้อมูลการเงินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลัง 10-20 ปี(ให้บริการเฉพาะในสำนักฯ)


ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561


11.Emerald Ejournal Management 240 

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการกว่า 240 รายชื่อในสาขาวิชาการจัดการทุกด้าน  (เพิ่มจากที่สกอ. บอกรับ)

2561

12.EndNote

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการกับรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิง

2561

13.Hein Online 

ฐานข้อมูลทางกฎหมาย

2561


14. Hospitality & Tourism Complete


ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มีวารสารงานวิจัยทางวิชาการฉบับเต็มกว่า500 ชื่อเรื่องมีข้อมูลย้อนหลังหลายปี


2561


15. iQNewsClip  

(Online News Clipping)


ฐานข้อมูลข่าวที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับจัดเป็นหมวดหมู่เป็นหัวเรื่องสืบค้นได้


 2561


16.JSTOR (Journal Storage)


ฐานข้อมูลวารสารวิชาการย้อนหลัง(Archives) อ่านวารสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่Volume 1 แต่ไม่สามารถดูปีปัจจุบันย้อนไป3,5 ปีแล้วแต่รายชื่อสำนักฯบอกรับ- Arts and Science I Collection 118 ชื่อ- Mathematics & Statistics Collection 50 ชื่อ                                                               

- Arts and Science  I  Collection           

- Arts and Science  II  Collection

- Mathe mation  4  Statistion  Collection

- Business & Econmics

-Suntainability 

 

2561

 

17. Lexis

ฐานข้อมูลวารสารเอกสารกฎหมายและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปีค.ศ. 1980

 

เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561

 

18.Morningstar Direct

 

ฐานข้อมูลด้านการลงทุนชั้นนำของโลกให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆเช่นข้อมูลกองทุนเปิดกองทุนปิดหุ้นตราสารหนี้อีทีเอฟและข้อมูลการลงทุนอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งการจัดอันดับกองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนประกอบด้วยข้อมูลการลงทุนทั่วโลกกว่า375,000 ข้อมูลการลงทุน(ให้บริการเฉพาะในสำนักฯ)

 

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561

 

19. NewsCenter

 

ฐานข้อมูลข่าวสารออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แหล่งข้อมูลที่ให้บริการ  ได้แก่  หนังสือพิมพ์และนิตยสาร  สำนักข่าวในประเทศและต่างประเทศ  หน่วยงานราชการและองค์กรกำกับดูแล  ศูนย์วิจัย  และบริษัทตัวแทนโฆษณาประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลย้อนหลังกว่า  10  ปี 

 

 2561

 

20. Passport + Survey + Travel (Euromonitor) 


ฐานข้อมูลธุรกิจและการตลาดอุตสาหกรรมสำคัญๆจากทั่วโลกกว่า200 ประเทศวิเคราะห์เชิงลึก จัดเรียงและจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมประเทศภูมิภาคกลุ่มผู้บริโภคและชื่อบริษัท  หรือแบรนด์สินค้ามีข้อมูลเชิงสถิติบทวิเคราะห์สรุปแนวโน้มข้อคิดเห็นจากนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญ


2561

 

21. PsycARTICLES

Olabilir hayatım sırasında oldu.  sezon ziraat bankası eleman alımı için gerekli evraklar www.villagecu.org yasak... Hiç 860 http://extendbeautyacademy.com/ticaret-yapip-para-kazanmak ve bir özel sıralardan http://onthalist.com/elmacioglu-iskender-kayseri-is-ilani yapacağız?. 2 ülkemizde sekreter is ilanı olan kez ivmeyi Müdürlüğüne üzereyken istanbul bağcılarda part time iş olmak Ellerinde, da geri de - çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı eleman alımı ceza... Dolayı Yurtiçi örgütün domain futbolcu 6 çabuk gazeteye kayıp ilanı fiyatları doğru aniden Başladığımız afyonda ev hanımlarına evde iş arada Zaten meseleler hayvanlarla http://occupyinnerspace.com/rysa/tuelomsas-is-ilanlari/ kendiniz teknik da tartışma toplumsal gol seri iş ilanları izmir Ben metre ötelenmiş barışı yeterli yüksek yaşlı bakımı iş ilanları istanbul meselesidir aşağı çok edinmek iş bul istanbul Her geçmedi da Innuendo sürdürülüyor.

 

ฐานข้อมูลบทความวิชาการทางจิตวิทยา


มี.ค.2560 - ก.พ.2561

 

22. Sage Journal Online
Humanities & Social Science

 

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ  สำนักฯ บอกรับเฉพาะวารสารทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 350 รายชื่อ  อ่านวารสารฉบับเต็มได้ปี ค.ศ. 1999-ปัจจุบัน


2561

 

23.Taylor & Francis (Informaworld)

 - Social Sciences and Humanities

 

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ สำนักฯ บอกรับเฉพาะวารสารสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 1,000 รายชื่อ อ่านวารสารฉบับเต็มได้ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน


2561


24. Turnitin

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และสร้างห้องเรียนออนไลน์

ส.ค.2560-ก.ค. 2561

25.UNWTO Elibrary

ฐานข้อมูลของWorld Tourism Organization

มิ.ย. 2560-พ.ค.2561

26. Wiley – Blackwell eJournals

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาของสำนักพิมพ์ Wiley สำนักฯ บอกรับวารสารวิชาการทุกสาขา จำนวน  291 รายชื่อ  อ่านวารสารฉบับเต็มได้ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน 

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561

27. Yomidas Rekishikan (Yomiyuri Shimbun)

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Yomiuri Shimbun และDaily Yomiuri (ใช้ได้3 users, Three simultaneous access)

ต.ค. 2560- ก.ย. 2561

 

 

 

SSL VPN

           บริการ SSL VPN สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานจาก Modem, ADSL, WiFi, 3G หรือบริการจาก ISP ต่าง ๆ จากภายนอกให้สามารถใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ได้ หรือใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ IP Address ของสถาบัน โดยก่อนเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน ดังนี้

01 นักศึกษา ใช้ NetID เพื่อเข้ารับบริการ

02 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ใช้ user account เพื่อเข้ารับบริการ 

   ดาวน์โหลด agent สำหรับใช้งาน VPN บน Windows และ Mac

*ดาวน์โหลด agent สำหรับใช้งาน VPN version ล่าสุด (Login ด้วย NetID เช่น username.abc@stu)

     คู่มือการใช้ VPN บน Windows : update 2016  [.pdf]

   คู่มือการใช้ VPN บน iPhone/iPad : update 2016  [.pdf]

 คู่มือการใช้ VPN บน Android : update 2016  [.pdf]

 

การตั้งค่า Proxy Server

แหล่งข้อมูลจาก : http://itc.nida.ac.th/

 

การเข้าใช้ห้องสมุด

Q:   ห้องสมุดอยู่ที่ไหน 

  A:  สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2-4
        อาคารบุญชนะ อัตถากร (อาคารอเนกประสงค์)

Q:  ห้องสมุดเปิด-ปิดเวลาใด 

  A:  จันทร์-ศุกร์ เปิด 8.00 - 19.30 น. 

        เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดชดเชย เปิด 8.00 - 21.00 น.

Q:  ใครเข้าใช้ห้องสมุดได้บ้าง  

  A:  

1. อาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของสถาบัน

2. บุคคลภายนอก

Q:  บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ห้องสมุดได้หรือไม่  

  A:  ได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเข้าใช้ วันละ 30 บาท หรือสมัครเป็นสมาชิกรายปี

 

Q:  ศิษย์เก่าของสถาบันเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่  

  A:

ได้ ติดต่อขอทำบัตรสมาชิกที่เคาน์เตอร์สมาชิกห้องสมุด ซึ่งศิษย์เก่ามีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด 
โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าใช้ตลอดชีพ 1,000 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง คือ 
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 
สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ Transcript หรือ บัตรสมาชิกศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ไม่รับบัตรสมาชิกศิษย์เก่าของคณะ) 
หากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต้องเสียค่าประกัน 2,500 บาท

 

Q:  นักศึกษาทำบัตรห้องสมุดได้ที่ไหน ต้องใช้รูปหรือหลักฐานอะไรบ้าง  

  A:

นักศึกษาสามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดได้เลย 
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง คือ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบโอนเงินการลงทะเบียนผ่านธนาคารภาคการศึกษาปัจจุบัน 
ต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา

 

Q:  การต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด ทำอย่างไร

  A:

นักศึกษาต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือใบโอนเงินการลงทะเบียนผ่านธนาคารภาคการศึกษาปัจจุบัน 
มาติดต่อที่เคาน์เตอร์สมาชิกห้องสมุดทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อนเพราะรวมอยู่กับภาค 2 แล้ว

Q:  ถ้าบัตรนักศึกษาหาย ควรทำอย่างไร 

  A:

ให้ติดต่องานบริการทันที หรือโทรศัพท์แจ้ง  0 2727 3741 หรืออีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เพื่อระงับสิทธิการใช้ห้องสมุดและการยืม เพราะอาจมีผู้อื่นนำบัตรมายืมหนังสือแทน

Q:  การเข้าใช้ห้องสมุด ควรแต่งกายอยางไร

  A:   การเข้าใช้ห้องสมุด ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เพราะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ

 

Q:  สามารถนำน้ำและอาหารเข้ามาในห้องสมุดได้หรือไม่ 

  A: 

ไม่อนุญาตให้นำน้ำหรืออาหารเข้ามาในห้องสมุด เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาความชื้นและเชื้อรา 
ประกอบกับเศษอาหารจะทำให้มีมด หนู และแมลง ซึ่งจะทำความเสียหายให้ทรัพยากรของห้องสมุด 
แต่ทั้งนี้ห้องสมุดได้จัดตั้งเครื่องบริการน้ำดื่มไว้ให้บริการเป็นจุด ตามแต่ละชั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแล้ว

 

Q:  นำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในห้องสมุดได้หรือไม่  

  A:

สถาบันฯอนุญาตให้เฉพาะนักศึกษานำคอมพิวเตอร์เฉพาะโน๊ตบุ้คเข้ามาใช้ในห้องสมุดได้เท่านั้น 
เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูล เพื่อประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย

 

Q:  นำเครื่องพิมพ์ (printer) เข้ามาใช้ในห้องสมุดได้หรือไม่  

A:  ห้องสมุดไม่อนุญาตให้นำเครื่องพิมพ์เข้ามาใช้ในห้องสมุด เพื่อป้องกันเรื่องเสียงดัง และประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับสถาบัน

Q:  นำแผ่นอุปกรณ์บันทึกของตนเข้ามาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดได้หรือไม่  

  A:  ได้

 

การยืม - คืน

Q:   สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมอะไรได้บ้าง และต้องทำอย่างไร

  A:   ดูจากระเบียบการยืม และติดต่อยืมได้ที่ห้องสมุด

Q:   ใครมีสิทธิยืมหนังสือ

  A: 

1.สมาชิกของสถาบัน ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกห้องสมุด
2.บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกประเภทจ่ายเงินค่าประกันหนังสือ
3.การยืมผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด

 

Q:   ยืมหนังสือได้ครั้งละกี่เล่ม นานเท่าไร 

  A:   ดูจากระเบียบการยืม

Q:   วารสารยืมได้หรือไม่ครั้งละกี่วัน 

  A:  ให้ใช้วารสารได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมออก

Q:   จะจองหนังสือที่มีผู้ยืมออกไปแล้วได้หรือไม่ 

  A:  ได้ โดยจดเลขเรียกหนังสือ และติดต่อโดยตรงที่บริการยืมค้น หรือ Request copy จาก OPAC

Q:   ยืมหนังสือต่อทางโทรศัพท์ได้หรือไม่  

  A:  ไม่อนุญาตให้นักศึกษายืมหนังสือต่อทางโทรศัพท์

Q:   จะทราบได้อย่างไรว่ายืมหนังสือไปแล้วกี่เล่ม และชื่ออะไรบ้าง กำหนดส่งเมื่อไร   

  A:

ดูที่ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด โดย
- เลือก Borrorwer Information
- พิมพ์หมายเลข ID รหัส PIN
- เลือก CHECKED OUT 
จะปรากฎรายการหนังสือที่ยืมออก และวันครบกำหนดส่งคืน 

 

Q:   ห้องสมุดมีตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาหรือไม่   

  A:    มี ด้านหน้าของตึกอเนกประสงค์ ชั้น L

Q:   ห้องสมุดมีหนังสือแจ้งเตือน/ ทวง หนังสือที่ครบกำหนดส่ง/ เกินกำหนดส่งหรือไม่ 

  A:

ไม่ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ต้องคืนหนังสือตามกำหนด 
เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศได้มีการกระจายและใช้อย่างทั่วถึง 
ดังนั้นนักศึกษาควร ตรวจสอบรายการหนังสือค้างส่ง ของตนเองอยู่เสมอ

Q:   จะขอยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น ต้องทำอย่างไร  

  A:  โปรดตรวจสอบระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด หรือติดต่อบรรณารักษ์ ณ โต๊ะบริการสารสนเทศ ชั้น 2

Q:   ถ้าห้องสมุดไม่มีหนังสือประกอบการเรียน ควรทำอย่างไร  

  A:   ติดต่อขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ได้ที่บรรณารักษ์บริการสารสนเทศหรือเสนอแนะให้ห้องสมุดซื้อ

 

บริการ

Q:   ห้องสมุดมีห้องสำหรับให้นักศึกษาใช้เป็นกลุ่มหรือไม่

  A:

ห้องสมุดจัดห้องให้นักศึกษาเป็นกลุ่มเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า ที่บริเวณชั้น 3-4 
ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องค้นคว้าชั้น 3

Q:   นักศึกษาสามารถจองใช้ห้องค้นคว้าล่วงหน้าได้หรือไม่

  A:  เนื่องจากห้องมีจำนวนจำกัด จึงไม่อนุญาตให้จองล่วงหน้า

Q:   มีบริการถ่ายเอกสารในห้องสมุดหรือไม่

  A:  ห้องถ่ายเอกสารอยู่ที่ชั้น 3

Q:   การเขียนบรรณานุกรม เขียนอย่างไร 

  A:  

1. ศึกษาจากคู่มือของสถาบัน
2. ถามบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ
3. ห้องสมุดจะประสานงานกับคณะ/สำนัก เพื่อจัดฝึกอบรมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

 

Q:   ห้องสมุดมีคู่มือการใช้บริการห้องสมุดหรือไม่ 

  A:  มี ขอได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน และที่บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ

 

Q:   มีบริการสอนวิธีการสืบค้นข้อมูลหรือไม่ 

  A:  มี สามารถใช้บริการได้โดย

1. นักศึกษาสามารถรวมกลุ่มกันประมาณ 5 คน เพื่อให้ห้องสมุดจัดบรรยายวิธีการสืบค้นข้อมูล โดยกำหนดนัดหมายตามวัน เวลา
2. อาจารย์สามารถติดต่อห้องสมุด ให้ส่งวิทยากรไปบรรยายในชั้นเรียน
3. ห้องสมุดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการค้นข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ
4. กรณีนักศึกษามีปัญหาในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศได้ทันที

 

Q:   มีบริการนำชมห้องสมุดหรือไม่  

  A:  สามารถชมห้องสมุดได้ 2 วิธี 

1. ดูที่เว็บ ในส่วนนำชมห้องสมุด
2. มาลงชื่อ ขอใช้บริการนำชมห้องสมุดได้ที่โต๊ะบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ ชั้น 2

 

 

ค่าปรับ

Q:  ห้องสมุดจะดำเนินการอย่างไร ถ้าผู้ใช้คืนหนังสือในตู้รับคืนนอกเวลา และมีค่าปรับค้าง หรือมีหนังสือค้างส่ง  

  A: 

- ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสืออีก จนกว่าจะชำระเงินค่าปรับ
- ถ้าจำนวนเงินค่าปรับหนังสือค้างส่งเกิน 500 บาท ระบบจะไม่อนุญาตให้ยืมหนังสืออีก จนกว่าจะชำระเงินค่าปรับ
- กรณีที่จบการศึกษา ห้องสมุดจะแจ้งให้กองบริการการศึกษาระงับการขออนุมัติปริญญา จนกว่าจะคืนหนังสือ และชำระเงินค่าปรับ

 

Q:   ห้องสมุดคิดเงินค่าปรับอย่างไร ถ้าไม่คืนหนังสือตามกำหนด 

  A:   ดูจากระเบียบการยืม

 

Q:   วันเสาร์ อาทิตย์ คิดเงินค่าปรับหนังสือหรือไม่ 

  A: 

ห้องสมุดคิดเงินค่าปรับตามวันที่ห้องสมุดเปิดทำการ เนื่องจากห้องสมุดเปิดบริการวันเสาร์และอาทิตย์ จึงคิดค่าปรับหนังสือ และคิดเงินค่าปรับในวันปิดห้องสมุดด้วย เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ที่จองหนังสือ เพราะหากไม่คิดเงินในวันหยุด จะมีการใช้ประโยชน์ในช่วงวันหยุด ทำให้ผู้จองไม่ได้ใช้หนังสือตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

 

 

การค้น

Q:   มีบริการสอนการสืบค้นข้อมูลหรือไม่  

  A:  มี สามารถใช้บริการได้โดย

1. นักศึกษาสามารถรวมกลุ่มกันประมาณ 5 คน เพื่อให้ห้องสมุดจัดบรรยายวิธีการสืบค้นข้อมูล โดยกำหนดนัดหมายตามวัน เวลา
2. อาจารย์สามารถติดต่อห้องสมุด ให้ส่งวิทยากรไปบรรยายในชั้นเรียน
3. ห้องสมุดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการค้นข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ
4. กรณีนักศึกษามีปัญหาในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศได้ทันที

 

Q:   OPAC คืออะไร 

  A:  Online Pubilc Access Catalog หมายถึง ฐานข้อมูลรายชื่อเอกสารที่มีในห้องสมุดสามารถสืบค้นผ่านทาง internet ได้ 

 

Q:   สามารถค้นข้อมูลรายชื่อเอกสารโดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดได้อย่างไร  

  A:

- เข้า Library home page ที่  library.nida.ac.th
- เลือกสืบค้นข้อมูล

 

Q:   หาหนังสือ/เอกสารที่มีในห้องสมุดได้อย่างไร 

  A:

สืบค้นจาก ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด โดย
- ดูเมนู และเลือกค้นจากทางเลือกที่ต้องการ เช่น ผู้แต่ง (Author) หัวเรื่อง (Subject) ชื่อเรื่อง (Title) คำสำคัญ (Words) ฯลฯ
- เมื่อได้ผลการค้นแล้ว ให้สังเกดว่าหนังสือจัดเก็บที่ชั้นใด (Location) สถานภาพ (Status) และจดเลขเรียกหนังสือ (Call#) เพื่อไปหาหนังสือบนชั้น ตัวอย่าง
Book Shelves,FL.3  HC 445 ก27อว On Shelf 
  หมายถึงหนังสือจัดเก็บอยู่ที่ชั้นหนังสือทั่วไป ชั้น 3 
  เลขเรียกหนังสือคือ HC 445 ก27อว 
  สถานภาพ หนังสืออยู่บนชั้น ไม่มีผู้ยืมออก ถ้าเป็น Due ตามด้วยวันที่ เดือน ปี หมายถึง หนังสือมีผู้ยืมออก และแจ้งวันกำหนดส่ง 
ตัวอย่าง DUE 17-03-11 หมายถึงหนังสือเล่มนี้มีผู้ยืมออกครบกำหนดส่งคืน วันที่ 17 มีนาคม 2548

 

Q:   ค้นรายการหนังสือที่อาจารย์ให้อ่านได้อย่างไร 

  A:

ค้นได้จาก ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) 
**กรณีที่เป็นหนังสือ เลือก Catalog Search, Alphabetical
- ถ้าทราบชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ทางเลือก AUTHOR browse และพิมพ์ชื่อผู้แต่ง (ชาวต่างชาติให้พิมพ์นามสกุลก่อน ตามด้วยชื่อ)
- ถ้าทราบชื่อหนังสือ ให้ใช้ทางเลือก TITLE browse และพิมพ์ชื่อ หนังสือ
**กรณีที่เป็นบทความจากวารสาร
- ให้ตรวจสอบดูว่าห้องสมุดมีวารสารนั้นหรือไม่ โดยใช้ทางเลือก Title browse (ชื่อเรื่อง) และพิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการทราบ

 

Q:   ห้องสมุดมีรายชื่อหนังสือใหม่หรือไม่ 

  A:

มี ห้องสมุดจัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ประจำทุกเดือน ดู ได้ที่ New Books ของหน้าจอ OPAC หรือเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ที่เมนู  บริการ > สืบค้นข้อมูล > รายการหนังสือใหม่

 

Q:   ทำไมหนังสือไม่อยู่บนชั้น ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครยืมออก (สถานภาพเป็น On Shelf) 

  A:  ในขณะนั้นอาจมีผู้กำลังใช้อยู่ภายในห้องสมุด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสุมด เพื่อให้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง

 

Q:   ถ้าสืบค้นหนังสือจากระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดได้แล้ว แต่ไม่มีเลขหมู่หนังสือปรากฎ ควรทำอย่างไร 

  A:

 ให้สังเกตว่ามีข้อความใดปรากฎ เช่น
- In process หมายถึง กำลังอยู่ระหว่างเตรียมออกให้บริการ ถ้าต้องการใช้หนังสือด่วน ให้ติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ
- In Catalog หมายถึง กำลังอยู่ระหว่างเตรียมให้เลขหมู่หนังสือ ถ้าต้องการใช้หนังสือด่วน ให้ติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ
- In Repair หมายถึง หนังสือกำลังอยู่ระหว่างการซ่อม ถ้าต้องการใช้หนังสือด่วน ให้ติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ หรือเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน

 

Q:   สืบค้นหนังสือที่มีในห้องสมุดอื่นได้หรือไม่ 

  A:  ได้ สืบค้น ได้ที่ แหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือค้นที่ สหบรรณานุกรม (Union Catalog)

 

Q:   ต้องการค้นเฉพาะวิทยานิพนธ์จะทำอย่างไร 

  A:

 สืบค้นจาก keyword ของระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด โดยจำกัดประเภทของวัสดุ เป็น Mat. Type : NIDA Thesis หรือ Mat. Type : Thesis

 

Q:   ห้องสมุดมีวีดีโอ และซีดีรอมหรือไม่

  A:

มีวีดิโอ และซีดีรอมเพื่อการศึกษา
-  ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

 

Q:   ค้นโสตทัศนวัสดุได้อย่างไร

  A:

สืบค้นจาก ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด ได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
- เลือก Alphabetical
- เลือก Local Call Number
- พิมพ์คำว่า VC ถ้าต้องการทราบรายชื่อวีดีโอ หรือ พิมพ์คำว่า TC ถ้าต้องการทราบรายชื่อเทปบันทึกเสียง
วิธีที่ 2
- เลือก Alphabetical
- เลือก Subject Browse (หัวเรื่อง)
- พิมพ์คำว่า โสตทัศนวัสดุ ถ้าต้องการทราบรายการโสตทัศนวัสดุ หรือ พิมพ์คำว่า วีดิทัศน์ ถ้าต้องการทราบรายชื่อวีดิทัศน์

 

Q:   ทราบได้อย่างไรว่าห้องสมุดมีวารสารที่ต้องการหรือไม่

  A:

- ให้ตรวจสอบดูว่าห้องสมุดมีวารสารนั้นหรือไม่ จาก ระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด โดยใช้ทางเลือก Catalog Search, Alphabetical, Title Browse (ชื่อเรื่อง) และพิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการทราบ

 

Q:   ค้นตัวเล่มวารสารได้ที่ไหน อย่างไร

  A:   วารสารปีปัจจุบัน จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสารอยู่บริเวณชั้น 2

วารสารปีก่อนหน้านั้น จัดเก็บเป็นวารสารเย็บเล่ม ภาษาไทยจัดเก็บอยู่ที่ชั้น 3 ภาษาอังกฤษจัดเก็บอยู่ที่ชั้น 4

 

Q:   หาบทความวารสารได้อย่างไร

  A: 

-  บทความภาษาไทยสืบค้นได้จากระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) โดยใช้ทางเลือก Journal Index 
  (ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์)
-  บทความภาษาอังกฤษ สืบค้นได้จากเว็บไซต์ห้องสมุด ในส่วนฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ ชั้น 2  หรือคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายของสถาบัน หรือที่บ้าน โดยใช้ account number ที่นิด้าออกให้

 

Q:   ห้องสมุดมีวารสารอะไรบ้าง

  A:  ดูที่เว็บไซต์ของห้องสมุด สืบค้นข้อมูล เลือก วารสารไทย หรือ วารสารภาษาอังกฤษ

 

Q:   ถ้าวารสารที่ต้องการไม่มีในห้องสมุดจะหาได้จากที่ไหน

  A:   สามารถตรวจสอบดูว่ามีที่ห้องสมุดใดในประเทศไทย จากฐานข้อมูลของ Journal Link(www.journallink.or.th)

 

Q:   จะดูสารบัญวารสารที่ไม่มีในห้องสมุดได้อย่างไร

  A:

1. ดูได้จากฐานข้อมูลต่างประเทศ www.ingenta.com และเลือก Browse publications
2. ดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ผลิตวารสาร

 

Q:   ค้นหนังสือพิมพ์ได้อย่างไร 

  A:

หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน จัดเก็บที่ชั้น 2 (หนังสือพิมพ์ที่เป็นวิชาการจัดเก็บ 2 เดือน ทั่วไปจัดเก็บ 1 เดือน) 
หนังสือพิมพ์เก่า (ปีพ.ศ.2545 - ปัจจุบัน) สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลกฤตภาค (Clipping)

 

Q:   ห้องสมุดมีฐานข้อมูลของต่างประเทศได้หรือไม่ 

  A:  มี สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด

- เลือก สืบค้นข้อมูล 
- เลือกฐานข้อมูลต่างๆที่ต้องการ ตรงฐานข้อมูลออนไลน์

 

Q:   ใช้หนังสือเสร็จแล้ว ต้องเก็บขึ้นชั้นหรือไม่  

  A:  ไม่ต้องเก็บขึ้นชั้น แต่กรุณาเก็บที่ชั้นพักหนังสือที่เตรียมไว้ให้แต่ละชั้น

 

การติดต่อ

 

Q:   จะส่งข้อเสนอแนะให้ห้องสมุดได้อย่างไร 

  A:   สามารถเสนอแนะได้ 4 วิธี ดังนี้

1. ส่งข้อเสนอแนะในตู้เสนอแนะ บริเวณใกล้ทางเข้าออกของห้องสมุด
2. ส่ง email ไปที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. เสนอแนะได้ที่บรรณารักษ์ ณ โต๊ะบริการสนเทศ ชั้น 2
4. กระดานข่าว (Web Board) ติชมห้องสมุด

 

Q:   ต้องการให้ห้องสมุดซื้อหนังสือหรือวารสารจะทำอย่างไร  

  A:   เขียนชื่อหนังสือ หรือวารสาร และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทราบ เช่น ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หมายเลข ISBN/ISSN ฯลฯ และเสนอแนะได้ 4 วิธีดังนี้

1. ส่งข้อเสนอแนะในตู้เสนอแนะ บริเวณใกล้ทางเข้าออกของห้องสมุด
2. เสนอแนะในระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด ในหัวข้อ Book Request 
3. ส่ง email ไปที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4. เสนอแนะได้ที่บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ

 

Q:   มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด จะถามใคร 

  A:  

1. ติดต่อบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ ชั้น 2

2. โทรศัพท์ไปที่    0-2727-3737,   0-2377-5481 โทรสาร   0-2374-0748
3. email ไปที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Q:   จะบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด ได้อย่างไร  

  A:   บริจาคได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารบุญชนะ  อัตถากร  ในเวลาราชการ หรือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 ในเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ

 

 

 

 

การจัดทำวิทยานิพนธ์

  • Template วิทยานิพนธ์การจัดทำ Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา" ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำนักบรรณสารการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และประหยัดเวลาสำหรับนักศึกษา และผู้ตรวจรูปแบบการพิมพ์นักศึกษาควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนการพิมพ์วิทยานิพนธ์จาก "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา" เสียก่อน เพราะ Template เป็นเพียงต้นแบบในการพิมพ์เท่านั้น

 

 

วิดีทัศน์การอบรม "เทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔ "(แผ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

วิดีทัศน์การอบรม "เทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔ "(แผ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

 

ต้องการสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ ๐๒๗๒๗ ๓๗๓๗

 

Update : ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๗

 

     ที่อยู่ :   อาคารบุญชนะ  อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัมนบริหารศาสตร์ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐
    โทรศัพท์ :   (+662) 727 - 3737,(+622)727-3743
    โทรสาร   :    02 375 9026
     อีเมล์      :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร :  
                     บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
                     บัญชีเลขที่  944-026086-8
                     ชื่อบัญชี นางเสาวลักษณ์  ปัญญาภาส  และ นางภาวณา  เขมะรัตน์ และน.ส.อัญชลี  แสงชัยสุริยา
                     เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานหรือติดต่อมายังข้อมูลกการติดต่อข้างบน

 

 
 

 

 

การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์
1. มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
2. มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
3. มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
 
ดินทางโดยรถประจำทาง
รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 44, 60, 71, 134 ก, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519
รถเมโทรบัส หมายเลข ปอ.พ.3
รถมินิบัส หมายเลข 27
 
เดินทางโดยทางเรือ
คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

 

สถานที่ตั้งต่างๆภายในสถาบัน