ชื่อ-สกุล :   ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน (ประธาน)

ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ 

สัดกัด :  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2727-3807 

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา : 

 • ปริญญาเอก - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท - M.S. (Administration), Boston University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

 

ชื่อ-สกุล :    ผศ.ดร.สุเทพ   ทองงาม   (กรรมการ)

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สัดกัด :  คณะสถิติประยุกต์

โทรศัพท์ : 02727-3551, 02375-8944

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา : 

 • ปริญญาเอก - Ph.D. (Computer Science), Illinois Institute of Technology, U.S.A.
 • ปริญญาโท - M.S. (Computer Science), Towson University, MD, U.S.A.
 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ชื่อ-สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์(กรรมการ)

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด :  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ :02-727-3260

อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การศึกษา :

 • ปริญญาเอก - Ph.D. (Operations Management), Nottingham University Business School, Nottingham, UK
 • ปริญญาโท - M.Sc. (Operations Management and Manufacturing Systems), School of Mechanical, Materials, Manufacturing Engineering and Management, University of Nottingham, Nottingham, UK 
 • ปริญญาตรี - ปริญญาตรี ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ชื่อ-สกุล :  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ  (กรรมการ)

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สัดกัด :  คณะภาษาและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 02727-3592

อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา :

 • ปริญญาเอก - Ph.D. (Language Education), Indiana University, U.S.A
 • ปริญญาโท - M.A. (English as a Second Language), The University of Arizona, U.S.A
 • ปริญญาตรี - ครุศาสตรบัณฑิต(มัธยมศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ชื่อ-สกุล :    หน่อย   วินัยสุรเทิน    (กรรมการและเลขานุการ)

ตำแหน่ง :  อาจารย์

สัดกัด :  สำนักบรรณสารการพัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2727-3767

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา :  

 • ปริญญาโท - M.S. (Computer Science), Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์