ชื่อ-สกุล :   ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด(ประธาน)

ตำแหน่ง :  อาจารย์

สัดกัด :  คณะสถิติประยุกต์

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2727-3807 

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา : 

 • Ph.D.(Engineering Management), University of Missouri-Rolla, U.S.A., 1997.
 • M.S.(Manufacturing Technology), Eastern Michigan University, U.S.A., 1992 .
 • B.Sc.(Chemical Technology), Chulalongkorn University, Thailand, 1988.

 

ชื่อ-สกุล :    ผศ.ดร.สุเทพ   ทองงาม   (กรรมการ)

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สัดกัด :  คณะสถิติประยุกต์

ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดี คณะสถิติประยุกต์

โทรศัพท์ : 02727-3551, 02375-8944

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา : 

 • Ph.D. (Computer Science), Illinois Institute of Technology. – 2003-2008
 • M.S. (Computer Science), Towson University, MD, USA. – 1999-2002
 • MBA, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. – 1991-1993 B.Eng., (Computer Engineering) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. – 1984-1988

ชื่อ-สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์(กรรมการ)

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดกัด :  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ :02-727-3260

อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การศึกษา :

 • ปริญญาเอก - Ph.D. Operations Management, Nottingham University Business School, Nottingham, UK
 • ปริญญาโท - M.Sc. Operations Management and Manufacturing Systems, School of Mechanical, Materials, Manufacturing Engineering and Management, University of Nottingham, Nottingham, UK 
 • ปริญญาตรี - B.Eng. (2nd class honor) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล :  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ  (กรรมการ)

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สัดกัด :  คณะภาษาและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 02727-3592

อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา :

 • Ph.D. Language Education, Indiana University, USA
 • Master of Arts (English as a Second Language), The University of Arizona, USA
 • ครุศาสตรบัณฑิต(มัธยมศึกษา) (เกียรติยนิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชื่อ-สกุล :    อ.หน่อย   วินัยสุรเทิน    (กรรมการและเลขานุการ)

ตำแหน่ง :  อาจารย์

สัดกัด :  สำนักบรรณสารการพัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2727-3767

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา :  

M.S. (Computer Science) Western Michigan University, U.S.A.