ชื่อ-สกุล :   รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

Assoc. Prof. Dr. Sorasart Sukcharoensin 

       ผู้อำนวยการสำนัก

 Director of   the Library and Information Center

 (ประธาน)
(Chair)

 

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ
Asst. Prof. Dr. Wariya Lamlert 

Director of  the  Research Center
(กรรมการ)
(Committee) 

 

 

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
Assoc. Prof. Dr. Chutisant Kerdvibulvech 
Director of the Information Technology Center 

 (กรรมการ)
 (Committee) 

 

 

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
Asst. Prof. Dr. Jaray  Singhakowinta 
Graduate School of Social and Environmental Development
 
(กรรมการ)
(Committee) 

 

 

ชื่อ-สกุล :    หน่อย  วินัยสุรเทิน   
Noy Winaisuratern 

(กรรมการ)

(Committee) 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ เทพมณีย์
Saovalak Thepmanee 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 

Head of the Secretary  Office 

(กรรมการ)

(Committee)