ประวัติสำนักบรรณสารการพัฒนา

 

 

 

สำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นห้องสมุดระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้บริการเพื่อสนับสนุน      การเรียนการสอน การวิจัย การฝึก อบรมและ การให้บริการวิชาการสาขาพัฒนบริหารศาสตร์

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์ในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ (Thai Natis) เป็นห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก (World Bank) และห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) นอกจากนี้ยังเป็นห้องสมุดในเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

สำนักบรรณสารการพัฒนาแต่เดิมเป็นห้องสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘   ต่อมามีการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้โอนเข้ามาเป็นคณะหนึ่งของสถาบัน ห้องสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นสำนักบรรณสารการพัฒนา และมีฐานะเป็นห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต่อมาสำนักบรรณสารการพัฒนาได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น ๒-๔ อาคารอเนกประสงค์  เมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ (ต่อมาเปลี่ยนชืออาคารเป็นอาคารบุญชนะ อัตถากร ในปีพ.ศ. ๒๕๕๑)

 

 

วิสัยทัศน์

สำนักบรรณสารการพัฒนาเป็นห้องสมุด เพื่อการวิจัยและการเรียนรู้ในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ 
และพัฒนาไปสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

 

พันธกิจ

สำนักบรรณสารการพัฒนามีภาระหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้บริการในลักษณะมุ่งสู่ผู้ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้านการวิจัยและการเรียนรู้
๒. ดำเนินการจัดหา  จัดเก็บ  และให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     เพื่อพัฒนาไปสู่ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความเข้มแข็งในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์
๓. เผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรของสถาบัน
๔. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์
๕. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ  ภูมิภาค  และนานาชาติ  
     เพื่อส่งเสริมการการวิจัยและการเรียนรู้ทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑. การเป็นห้องสมุดเพื่อการวิจัยในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน
๒. การดำเนินงานแบบมุ่งสู่ผู้ใช้ (User Oriented)
๓. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การดำเนินงานและการให้บริการ เพื่อพัฒนาไปสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
     และส่งเสริมผู้ใช้ห้องสมุดให้มีความสามารถในการใช้ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การให้บริการเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่ชุมชน การให้ความร่วมมือกับห้องสมุดและเครือข่ายงานห้องสมุด 
     และการให้บริการวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 

คำขวัญ

ทรัพยากรทันสมัย หัวใจบริการ มาตรฐานสากล 

 

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์  ๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดชดเชย  ๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.        

ห้องสมุดปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

(โต๊ะบริการยืม-คืน ปิด ก่อนเวลาทำการ ๑๕ นาที)