เกี่ยวกับคลังปัญญา / Information about NIDAWR 

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) 
 
      คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ทางด้านคลังข้อมูลสถาบัน (IR: Institutional Repository) ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อใช้ใน การจัดเก็บ สงวนรักษา และค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บประกอบด้วย หนังสือ วารสาร รายงาน บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารนำเสนอ และวิดีทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา ได้แก่ ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Political-Security Community (APSC) และ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) นอกจากการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียนแล้ว ยังได้ดำเนินการพัฒนาระบบคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและค้นคืนวิทยานิพนธ์ รวมทั้งงานวิจัยและวิชาการ และทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นโดยสถาบัน และพัฒนาระบบคลังจดหมายเหตุดิจิทัล (NIDA: Digital Archives) เพื่อจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual archives) และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio–Visual archives) ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

     การดำเนินงานระบบคลังปัญญา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 2 งาน ได้แก่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในการดูแลด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการไฟล์ดิจิทัล การแปลงไฟล์ดิจิทัล การนำเข้าข้อมูลและการลงรายการเมทาดาทาเข้าสู่ระบบคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ในการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย เครื่อง Server ซอฟต์แวร์ระบบ DSpace โปรแกรมฐานข้อมูล การอัพเกรด ซอฟต์แวร์ การสำรองข้อมูล การกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ การสร้างเทมเพลตกรอกข้อมูล ของแต่ละประเภททรัพยากรสารสนเทศ และการกำหนดค่าคงที่สำหรับข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์