กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรมบัญชีกลาง
  กรมศุลกากร
  กรมสรรพสามิต
  กรมสรรพากร
  ตลาดหลักทรัพย
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
  สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management Office)
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   
   
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
  การเคหะแห่งชาติ (รัฐวิสาหกิจ)
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
   
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
  การกีฬาแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
   
  กรมชลประทาน
  กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
  กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมวิชาการเกษตร
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  สถาบันวิจัยยาง (รัฐวิสาหกิจ)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
   
   
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กรมควบคุมมลพิษ
  กรมป่าไม้
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ไม้
  กรมทรัพยากรธรณี
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  กรมทรัพยากรน้ำ
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)
  บริษัทไม้อัดไทย (รัฐวิสาหกิจ)
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)
   
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชนในกำกับ)
  บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชนในกำกับ)
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (บริษัทมหาชนในกำกับ)
   
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  กรมธุรกิจพลังงาน
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
  การไฟฟ้านครหลวง (รัฐวิสาหกิจ)
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รัฐวิสาหกิจ)
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (บรษัทมหาชนในกำกับ)
  บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชนในกำกับ)
  สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
   
กระทรวงพาณิชย
  กรมการค้าต่างประเทศ
  กรมการค้าภายใน
  กรมการประกันภัย
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กรมส่งเสริมการส่งออก
  สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  องค์การคลังสินค้า (รัฐวิสาหกิจ)
   
กระทรวงมหาดไทย
  กรมการปกครอง
  กรมการพัฒนาชุมชน
  กรมที่ดิน
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  องค์การตลาด
  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
   
   
   
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (รัฐวิสาหกิจ)
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รัฐวิสาหกิจ)
  ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (รัฐวิสาหกิจ)
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
   
กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (องค์การในกำกับ))
   
กระทรวงสาธารณสุข
   
กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หน่วยงานในกำกับ)
   
ธนาคารและสถาบันการเงิน
  ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
  ธนาคารกสิกรไทย
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารไทยทนุ
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
  ธนาคารโลก สำนักงานกรุงเทพฯ
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารออมสิน
  Asian Development Bank (ADB)
  Financial Management Association International (FMA)
  International Monetary Fund (IMF)
  World Bank
   
ประชากร
  ข้อมูลประชากรและฐานข้อมูลประชากรอื่น ๆ
  ข้อมูลและสถิติด้านประชากรไทย
  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เว็บไซต์อื่นๆ ทางด้านประชากร
   
   
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   
   
สถิติ
  ข้อมูลและสถิติด้านประชากรไทย
  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
  สถานการณ์พืชเศรษฐกิจ
  สถิติการเกษตร
   
   
หน่วยงานของภาครัฐ
   
   
อื่น ๆ
  ข้อมูลพลังงาน
  คณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา