การจัดทำวิทยานิพนธ์

  • Template วิทยานิพนธ์การจัดทำ Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา" ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำนักบรรณสารการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และประหยัดเวลาสำหรับนักศึกษา และผู้ตรวจรูปแบบการพิมพ์นักศึกษาควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนการพิมพ์วิทยานิพนธ์จาก "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา" เสียก่อน เพราะ Template เป็นเพียงต้นแบบในการพิมพ์เท่านั้น

 

 

วิดีทัศน์การอบรม "เทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔ "(แผ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

วิดีทัศน์การอบรม "เทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔ "(แผ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

 

ต้องการสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ ๐๒๗๒๗ ๓๗๓๗

 

Update : ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๗