การจัดทำวิทยานิพนธ์

  • Template วิทยานิพนธ์การจัดทำ Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา" ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำนักบรรณสารการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และประหยัดเวลาสำหรับนักศึกษา และผู้ตรวจรูปแบบการพิมพ์นักศึกษาควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนการพิมพ์วิทยานิพนธ์จาก "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา" เสียก่อน เพราะ Template เป็นเพียงต้นแบบในการพิมพ์เท่านั้น

 

วิดีทัศน์การอบรม

 

วันที่อบรม วีดิทัศน์การอบรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
วันที่ 14 สิงหาคม 2556

 

 

 

ต้องการสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ ๐๒๗๒๗ ๓๗๓๗

 

Update : ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๗