การสืบค้นข้อมูล NIDA one Search

การสืบค้นวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์

การยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Book Renewals)

การจองหนังสือด้วยตนเอง (Hold  Request)

บริการต่างๆ ของห้องสมุด (Services)

 

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
  วิดิทัศน์การอบรมฐานข้อมูล Lexis ณ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕
   
  อบรมการใช้ฐานข้อมูล ACM ณ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑
  อบรมการใช้ฐานข้อมูล Emerald FullText ณ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑
  อบรมการใช้ฐานข้อมูล EndNote X1 ณ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑
  อบรมการใช้ฐานข้อมูล H.W. Wilson ณ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑
 

อบรมการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore (IEEE/IEE Electronic Library(IEL) ณ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑

  อบรมการใช้ฐานข้อมูล ISI Web of Science ณ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑
  อบรมการใช้ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses (PQDT) และ ABI/Inform ณ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑
  อบรมการใช้ฐานข้อมูล SpringLink Jornals & eBooks ณ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑
  อบรมการใช้ฐานข้อมูล Wiley InterScience-Blackwell Synergy ณ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑
   
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูล ABI - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูล ACM - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses (PQDT) - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูล Emerald FullText
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูล H.W. Wilson - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
 

แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore (IEEE/IEE Electronic Library(IEL) - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒

  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูล ISI Web of Science - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูล NewsCenter
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูลกฤตภาค (clipping)
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link)
  แผ่นพับการใช้ฐานข้อมูลบทความ วารสาร และหนังสือต่างประเทศ (Science Direct)
   
  การใช้ฐานข้อมูลสถิติและแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าของธนาคารโลก (WDI & GDF - World Bank) ๔ ม.ค. ๒๕๕๓ 
  การใช้ฐานข้อมูล NetLibrary
  การใช้ฐานข้อมูล ABI/INFORM
   
  เรียนรู้วิธีการสืบค้น JSTOR archive - Windows Media / Flash - ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๑
  เรียนรู้การ Browse and Article Locator JSTOR archive - Windows Media / Flash - ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๑
  เรียนรู้วิธีการใช้ MyJSTOR - Windows Media / Flash - ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๑
   
  เอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล ACM - PDF / PowerPoint - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  เอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล ProQuest ABI/Infomr - PDF / PowerPoint - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  เอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses (PQDT) - PDF / PowerPoint - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  เอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล H.W. Wilson - PDF / PowerPoint - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  เอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore - PDF / PowerPoint - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  เอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล ISI Web of Science - PDF PowerPoint - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  เอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink - PDF PowerPoint - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  เอกสารประกอบการสอนการใช้ EndNoteWeb - PDF / PowerPoint - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  เอกสารประกอบการสอนการใช้ EndNote X1- PDF / PowerPoint - ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๑
   
  สรุปเอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล ACM - PDF / PowerPoint ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  สรุปเอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล ProQuest ABI/Inform - PDF / PowerPoint ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  สรุปเอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses (PQDT) - PDF / PowerPoint ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  สรุปเอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล H.W. Wilson - PDF / PowerPoint ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  สรุปเอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore - PDF / PowerPoint ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  สรุปเอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล ISI Web of Science - PDF PowerPoint ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
  สรุปเอกสารประกอบการสอนการใช้ฐานข้อมูล SpringerLink - PDF / PowerPoint ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒