ผู้อำนวยการสำนัก

 

 

อาจารย์ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา
............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3807

 

 

เลขานุการสำนัก

เสาวลักษณ์  เทพมณีย์ 

เลขานุการสำนักบรรณสารการพัฒนา

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3808              

 

 

บรรณารักษ์และนักวิชาการ กลุ่มงานเทคนิค

 

สายพิณ  จีนโน
 
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3827 , 02-3755000

 ปัทมา  หมัดนุรักษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
...........................................
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3830
กรัณฑ์รัตน์  ประเสริฐธนากุล
 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3840 
ณัฐกิจ  ฉัตรชัยกิจขจร
 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
............................................
 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3834    

 

บุษกร  แก้วพิทักษ์คุณ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3825   

 

 กนกวรรณ  จันทร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3773      

 

วันดี  มีดี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3835

ศนิตา  สร้อยแสง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3763

 

สายสัมพันธ์  คีรีรัตน์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3828

 

สุนทรี  ตระการสุข

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3832

 

หทัยกานต์  วงศ์สวัสดิ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3836

 

อารีวรรณ  ผลเศรษฐี

นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3842

 

อุไร  เหลืองบริสุทธิ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3819

อัญมณี  ทองทั่ว

นักเอกสารสนทศปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3822

 

กมลนาฎย์ แซ่เลี่ยง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

บรรณารักษ์และนักวิชาการ  กลุ่มงานจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

พุทธศาสน์  ยศกลาง

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3760

 

ขวัญฤทัย แก้วจำปา
 
ภัณฑรักษ์ปฏิบัติการ
............................................
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทรศัพท์ : 0-2727-3695

 

บรรณารักษ์และนักวิชาการ  กลุ่มงานบริการ

ภาวณา  เขมะรัตน์

บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3740

 

ศุภนิจ  ศรีรักษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3735

 

วรรณภรณ์  อนุอัน

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3733

 

ธิดารัตน์  แซ่หยี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3731

 

ปัญชลี เรืองสมุทร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3549

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่อย  วินัยสุรเทิน

อาจารย์

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3767

 

มัดยาดา  ปรียากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3768

อติกานต์ ม่วงเงิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3769

 

สำนักงานเลขานุการ  ( กลุ่มงานบริหารและธุรการ )

 

 

สุชิน  จิตต์เสรีภาพ

หัวหน้ากลุ่มงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3813

 

นิวัฒน์ชัย  ประเสริฐธนากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3814

สำรวย  ดีสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

กันตยา  กาญจนวรรธนะ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3833

ประจวบ  แช่มแก้ว

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

อารี  กุลสอน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

ธนศักย์  ปวงสุข

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

นันท์นภัส  อุ่นนิ่ม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3765

 

ฉัตรชัย  สุริยะยานนท์

พนักงานขับรถยนต์

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

 

 

สำนักงานเลขานุการ ( กลุ่มงานการเงินและพัสดุ )

นฐพร พุฒเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงาน

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3810

 

นันทิยา  ศรีสองเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3810

 

 

สำนักงานเลขานุการ ( กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ )

นราวรรณ  พลทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

นันทธภร  ศิริโวหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

กรองจิตร  สุขเกื้อ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

อัญชลี  แสงชัยสุริยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

 

วันทนา  อารยะวีรสิทธิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3763

 

 

กลุ่มงานเทคนิค

 

ธีรยุทธ  ยอดล้ำ

พนักงานซ่อมเอกสาร

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3841

 

 

คณิต  เชิดชัยภูมิ

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3837

 

สุวรรณี  ปินตามูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3823

 

วราภร  ทิพมนตรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3824

 

ภภัทร์สรณ์  วงศ์จิรปภัทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3841

 

สิริเพ็ญ ดีสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3818

 

กลุ่มงานจดหมายเหตุ

วรรณา  จิ๊สมัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3762

 

 

กลุ่มงานบริการ

สุณีย์  บัวสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3742

 

ประทุมวดี ฉายแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3742

 

อัปสร  นุชเนตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3818

 

ชิดใจ  สิงหพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3547

อภิชาติ  ชมพูเอี่ยม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3742

 

เพชรา  มุกลีลาศ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

วารินทิพย์  นงค์พรหมมา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

สวิง  ดูกระบือ

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

พนิดา  คำแสน

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

ทองปาน  ศรีวิเชียร

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." x-ms-format-detection="none"> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." class="link-77" role="button" style="color: rgb(0, 120, 215); display: flex; width: 321px; cursor: pointer; box-sizing: content-box; background-color: rgb(234, 234, 234); font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 14px;" tabindex="0" title="This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.